February 24, 2021

Sir Gar Ar-Lein : Carmarthenshire Online

Newyddion gyda Sir Gar – News for Carmarthenshire

Dweud eich dweud ynghylch cyllideb y cyngor

Mae pobl yn cael eu hannog i gymryd rhan ym mhroses pennu cyllideb flynyddol Cyngor Sir Caerfyrddin.

Mae’r cyngor yn gwahodd trigolion lleol, busnesau, sefydliadau cymunedol a gwirfoddol i ddweud eu dweud ynghylch ei gyllideb ddrafft fel y gall cynghorwyr ystyried adborth y cyhoedd cyn gwneud penderfyniad terfynol ym mis Mawrth.

Mae gan y cyngor gyfrifoldeb cyfreithiol i bennu cyllideb gytbwys bob blwyddyn, gan sicrhau bod incwm o ffynonellau fel y dreth gyngor, refeniw o wasanaethau y telir amdanynt a grantiau yn ddigon i dalu am ei wariant.

Gan fod Covid-19 wedi cael effaith sylweddol ar wasanaethau, eleni mae’r cynghorwyr yn wynebu’r pwysau ychwanegol o gyllido’r costau ychwanegol a ysgwyddir a sicrhau y gellir talu am argyfyngau yn y dyfodol.

Teimlir pwysau’n arbennig ar draws gwasanaethau gofal cymdeithasol oherwydd y pandemig, ac ar draws adran yr amgylchedd sy’n ymwneud â chludiant i’r ysgol, amddiffynfeydd rhag llifogydd ac amddiffynfeydd arfordirol, a gwell adnoddau i fynd i’r afael â glanhau a thipio anghyfreithlon mewn ardaloedd wedi’u targedu.

Nid oes unrhyw gynigion ynghylch arbedion newydd yn cael eu cyflwyno ar gyfer ymgynghoriad eleni, ond mae Bwrdd Gweithredol y cyngor wedi ailadrodd ei ymrwymiad i gyflawni’r arbedion dros dair blynedd y cytunwyd arnynt yng nghyllideb 2020.

Yn gynharach heddiw, gwrthododd aelodau’r Bwrdd Gweithredol gynnydd arfaethedig o 4.89 y cant yn y dreth gyngor, gan eu bod o blaid cynnig cynnydd mwy cymedrol o 4.48 y cant i gydnabod y pwysau a wynebir gan bobl oherwydd y pandemig.

“Mae’r pandemig coronafeirws wedi achosi trafferthion personol ac ariannol yn ein sir, ac mae pobl dda Sir Gaerfyrddin wedi talu pris enfawr,” dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor. “O ystyried amgylchiadau Covid-19 a’r ffordd y mae pobl yn cael eu heffeithio ar hyn o bryd, rwy’n cynnig lleihau’r cynnydd arfaethedig yn y dreth gyngor i 4.48 y cant i roi’r cymorth y maent yn ei haeddu i bobl Sir Gaerfyrddin.”

Mae’r ymgynghoriad bellach yn agored ac mae’n galluogi pobl i ddweud eu dweud ynghylch y gyllideb ddrafft arfaethedig.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau:

“Mae mor bwysig ein bod yn gallu ystyried barn pobl wrth bennu ein cyllideb. Er nad ydym wedi cyflwyno cynigion penodol eleni, mae’n rhaid i ni gynllunio ar gyfer meysydd gwariant ac arbedion. Mae clywed gan bobl am yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw yn ein galluogi i ddeall barn y cyhoedd, ac felly rydym yn annog pawb i rannu eu barn gyda ni cyn i’n penderfyniadau terfynol gael eu gwneud.”

You cannot copy content of this page
%d bloggers like this: