February 24, 2021

Sir Gar Ar-Lein : Carmarthenshire Online

Newyddion gyda Sir Gar – News for Carmarthenshire

Uwchgynhadledd Hinsawdd Ieuenctid ar-lein gyntaf Cymru / Wales’ first online Youth Climate Summit

Roedd disgyblion o Ysgol Bro Dinefwr ac Ysgol Coedcae ymhlith dros 50 o gyfranogwyr a oedd yn bresennol yn yr Uwchgynhadledd Hinsawdd Ieuenctid ar-lein gyntaf.

Roedd yr uwchgynhadledd yn gyfle i bobl ifanc o bob rhan o Gymru gyflwyno’r gwaith gwych y maent wedi’i wneud yn eu hysgolion a’u cymunedau i leihau eu hôl troed carbon a chodi ymwybyddiaeth o newid yn yr hinsawdd, yn ogystal â herio’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau ar y camau sy’n cael eu cymryd i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd.

Roedd Milly Jones ac Isabel Edwards o Ysgol Bro Dinefwr, sy’n Global Goalkeepers (disgyblion sy’n llysgenhadon ar gyfer prosiect Walk the Global Walk Sir Gaerfyrddin), yn cyflwyno’r uwchgynhadledd gyda’r camau y mae eu hysgol wedi’u cymryd i leihau plastig untro yn yr ysgol a’r gymuned yn ogystal â’r ymchwil y maent wedi’i wneud i leihau llygredd aer y tu allan i’w hysgol.

Mae’r ysgol hefyd yn gweithio gyda nifer o sefydliadau lleol ac mae’n gosod pwyntiau gwefru ceir trydan ar dir yr ysgol. Mae ardal dysgu sylweddol yn yr awyr agored hefyd wedi’i gynllunio i helpu i gynyddu bioamrywiaeth a mynd i’r afael ag allyriadau. Y prosiect cyffrous hwn fydd y cyntaf o’i fath mewn ysgol uwchradd yng Nghymru.

Siaradodd Lily Evans o Ysgol Coedcae – sydd hefyd yn rhan o brosiect Walk the Global Walk – yn yr uwchgynhadledd am eu cyflawniadau o ran codi ymwybyddiaeth o’r angen am weithredu dros yr hinsawdd yn yr ysgol gyfan a’r gymuned leol.

Hefyd, cyflwynodd Global Goalkeepers Ysgol Coedcae y maniffesto Gweithredu Hinsawdd wyth pwynt a oedd yn ganlyniad i ymdrechion cyfunol gan chwe ysgol leol arall sy’n ymwneud â phrosiect Walk the Global Walk ac a gymeradwywyd yn swyddogol yn ddiweddar gan y cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Cefin Campbell, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, a oedd yn bresennol yn yr uwchgynhadledd: “Mae’r bobl ifanc o brosiect Walk the Global Walk yn ysbrydoliaeth wirioneddol, gan herio fy hun a’r rhai eraill sy’n gwneud penderfyniadau a oedd yn bresennol yn yr uwchgynhadledd ar agenda Cyngor Sir Caerfyrddin ar gyfer newid cynaliadwy. Bydd y syniadau a roddwyd i ni yn yr uwchgynhadledd yn cael eu hystyried wrth lunio camau gweithredu i’r awdurdod ddod yn garbon niwtral erbyn 2030”.

Arweiniwyd yr uwchgynhadledd gan Lysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru, gyda chefnogaeth Maint Cymru, Canolfan Gymreig Materion Rhyngwladol a Global Goalkeepers sy’n rhan o brosiect Walk the Global Walk yn Ysgol Bro Dinefwr ac Ysgol Coedcae, gyda chefnogaeth Cyngor Sir Caerfyrddin. Roedd Aelodau’r Senedd hefyd yn bresennol yn y digwyddiad gan gynnwys Lee Waters (Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth) a John Griffiths (Cadeirydd y Grŵp Bioamrywiaeth trawsbleidiol). Roedd Jane Davidson, cyn Weinidog dros yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd sydd bellach yn Ddirprwy Is-ganghellor Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant hefyd yn bresennol.

Wales’ first online Youth Climate Summit

Pupils from Ysgol Bro Dinefwr and Coedcae School were among over 50 participants who attended the first online Youth Climate Summit.

The summit provided young people from all over Wales with the opportunity to present the fantastic work they have carried out within their schools and communities to reduce their carbon footprint and raise awareness of climate change, as well as to challenge decision makers on the actions being taken to tackle the climate emergency.

Milly Jones and Isabel Edwards from Ysgol Bro Dinefwr, who are Global Goalkeepers (pupil ambassadors for Carmarthenshire’s Walk the Global Walk project), presented the summit with the actions their school has taken to reduce single use plastic within the school and community as well as the research they have undertaken to reduce air pollution outside their school.

The school is also working with a number of local organisations and is installing electric car charging points within the grounds. A substantial outdoor learning area has also been designed to help increase biodiversity and combat emissions. This exciting project will be the first of its kind in a secondary school setting in Wales.

Lily Evans from Coedcae School – also part of the Walk the Global Walk project – spoke at the summit on their achievements in raising awareness of the need for climate action among the whole school and local community.

Coedcae School Global Goalkeepers also presented the eight-point Climate Action manifesto which was the result of combined efforts from six other local schools involved in Walk the Global Walk and has recently been officially endorsed by the council.

Cllr Cefin Campbell, Executive Board Member with responsibility for tackling climate change, who attended the summit, said: “The young people from Walk the Global Walk project are a real inspiration, challenging myself and other decision makers who attended the summit on Carmarthenshire County Council’s agenda for sustainable change. The ideas presented to us within the summit will be factored in when formulating actions for the authority to become carbon neutral by 2030”.

The summit was led by the Youth Climate Ambassadors for Wales, supported by Size of Wales, the Welsh Centre for International Affairs (WCIA) and Walk the Global Walk Goalkeepers from Ysgol Bro Dinefwr and Coedcae School, supported by Carmarthenshire County Council. The event was also attended by Members of the Senedd including Lee Waters, Deputy Minister for Economy and Transport and John Griffiths, Chair of the cross-party Biodiversity Group. They were joined by Jane Davidson, former Minister for the Environment and Sustainability and now Pro-vice chancellor of University of Wales Trinity St David.

You cannot copy content of this page
%d bloggers like this: