February 28, 2021

Sir Gar Ar-Lein : Carmarthenshire Online

Newyddion gyda Sir Gar – News for Carmarthenshire

Hywel Dda Health Board Hospital visiting restrictions / Mae ymweld â’n hysbytai

DIOLCH i bawb am gefnogi cyfyngiadau ymwelwyr sydd yn amddiffyn ein cleifion a’n GIG.

Er mwyn cydymffurfio â mesurau pellhau cymdeithasol fel y nodwyd gan Lywodraeth Cymru, mae ymweld â’n hysbytai yn parhau i fod yn gyfyngedig dros gyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Mae hyn er mwyn amddiffyn ein cleifion a’n staff ar yr adeg anodd hon ac wrth i bandemig COVID-19 barhau.

Rydym yn gwerthfawrogi bod y cyswllt hwnnw ag anwyliaid yn cefnogi lles cleifion. Am y rheswm hwn, mae rhith-ymweld yn parhau ym mhob maes ac rydym yn cefnogi cleifion i gysylltu â theulu a ffrindiau trwy ffonau symudol a thabledi mewn ffordd ddiogel.

Mae ymweld yn cael ei ddarparu trwy gytundeb rheolwr y ward ar gyfer yr achosion canlynol:

Un rhiant / gwarcheidwad ar y tro ar gyfer plant a babanod.
Mam eni – un partner.
Cleifion ag anawsterau dysgu neu anghenion iechyd meddwl – un ymwelydd i ddarparu cefnogaeth trwy drefniant.
Cleifion sy’n derbyn gofal diwedd oes neu neu sydd angen gofal lliniarol – i’w drefnu gyda’r nyrs â gofal.
Gofynnir i bob ymwelydd gydymffurfio â chanllawiau atal heintiau, pellter cymdeithasol a lle bo hynny’n bosibl, i wisgo wyneb yn gorchuddio a diheintio eu dwylo.

Ni ddylai ymweld fynd yn ei flaen os yw ymwelwyr yn hunan-ynysu, gyda symptomau Covid-19 ar hyn o bryd neu’n ddiweddar neu wedi bod yn agored i rywun â Covid-19 yn ystod y 14 diwrnod diwethaf.

Gall ein tîm cefnogi cleifion helpu i ddosbarthu eitemau hanfodol i gleifion; os oes angen eu cymorth arnoch, ffoniwch nhw ar a 0300 0200 159 a byddant yn gwneud eu gorau i’ch helpu chi.

Rydym yn gwerthfawrogi ei bod yn gyfnod anodd i bawb a byddwn yn parhau i gefnogi llesiant ein cleifion / defnyddwyr gwasanaeth a’u teuluoedd a’u hanwyliaid yn y ffordd orau y gallwn, gan gadw pawb mor ddiogel â phosibl. Diolch am eich amynedd, eich dealltwriaeth a’ch cydweithrediad parhaus.

Mae ein gwasanaeth caplaniaeth hefyd wrth law i ddarparu cefnogaeth ysbrydol i’n staff a’n cleifion ar yr adeg anodd hon.

________________________________________

Thank you to everyone for supporting our visitor restrictions to protect our patients and our NHS.

Visiting in our hospitals continues to be restricted over the Christmas and New Year period to support us in complying with social distancing measures as set out by Welsh Government. This is to protect our patients and staff as the COVID-19 pandemic continues.

We appreciate that that contact with loved ones supports patient wellbeing. For this reason, virtual visiting continues in all areas and we are supporting patients in connecting with family and friends via mobile phones and tablets in a safe way.

Visiting is accommodated through the agreement of the ward manager for the following cases:
• One parent/guardian at a time for children and babies.
• Birthing mother – one partner.
• Patients with learning difficulties or mental health needs – one visitor to provide support through arrangement.
• Patients receiving end of life care and or requiring palliative care – to be arranged through the nurse in charge.

All visitors are requested to comply with infection prevention guidance, socially distance and, where able, to wear a face covering and decontaminate their hands.

Visiting should not go ahead if visitors are self-isolating, have currently or recently had symptoms of COVID-19 or been exposed to someone with COVID-19 in the last 14 days.

Our patient support team are able to help to deliver essential items to patients from their family; if you need their assistance please call them on and 0300 0200 159 and they will do their best to help you.

We appreciate that it is a difficult time for everyone and we will continue to support the wellbeing of our patients/service users and their families and loved ones in the best way we can, while keeping everyone as safe as possible. Thank you for your ongoing patience, understanding and co-operation.

 

You cannot copy content of this page
%d bloggers like this: