March 1, 2021

Sir Gar Ar-Lein : Carmarthenshire Online

Newyddion gyda Sir Gar – News for Carmarthenshire

Arweinwyr Cynghorau yn caniatáu i ysgolion ddysgu o bell / Council leaders to allow schools to move to distance learning

MAE arweinwyr Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Sir Penfro a Chyngor Sir Ceredigion yn caniatáu i ysgolion ledled y rhanbarth symud i’r drefn o ddysgu o bell yn y cyfnod cyn y Nadolig.

Daw hyn yn dilyn cyfarfod rhwng Cymdeithas y Cyfarwyddwyr Addysg a’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, y prynhawn yma (dydd Iau, 10 Rhagfyr), pryd y cyhoeddwyd ganddi fod pob ysgol uwchradd a choleg yn dysgu ar-lein o ddydd Llun, 14 Rhagfyr ymlaen fel rhan o ‘ymdrech genedlaethol i leihau trosglwyddo coronafeirws’.

Fodd bynnag, gan fod achosion coronafeirws yn cynyddu’n gyflym yn rhanbarth Hywel Dda, mae’r tri chyngor wedi penderfynu ar ddull rhanbarthol. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin a Chyngor Sir Penfro yn caniatáu i bob ysgol gynradd a phob ysgol arbennig ddewis a yw am symud i ddysgu o bell neu aros ar agor o ddydd Mawrth, 15 Rhagfyr ymlaen. Ond yng Ngheredigion bydd yr holl ysgolion cynradd ac ysgolion arbennig yn symud i ddysgu o bell o ddydd Mawrth, 15 Rhagfyr ymlaen.

Mae arweinwyr y Cynghorau’n poeni mai dim ond gwaethygu fydd y sefyllfa yn yr wythnos nesaf os na chaiff dim byd ei wneud, ac maent wedi gwneud y penderfyniad er lles staff a’r disgyblion a’u teuluoedd.

Mae’r nifer cynyddol o achosion yn y gymuned yn cael effaith sylweddol wrth i staff a disgyblion orfod hunanynysu, gan arwain at broblemau mawr o ran staffio mewn ysgolion, yn ogystal â rhoi cryn bwysau ar y timau Profi, Olrhain, Diogelu.

Mae pob awdurdod lleol yn gweithio’n agos gyda Phenaethiaid a Chadeiryddion Llywodraethwyr i sicrhau bod hyn yn cael cyn lleied o effaith â phosibl ar ddysgu’r plant.

Bydd teuluoedd â phlant sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn derbyn taliad ar gyfer y diwrnodau y maent yn dysgu gartref.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Rydym yn bryderus iawn ynghylch pa mor gyflym mae’r feirws yn lledaenu yn ein cymunedau, ac yn anffodus mae hyn yn cael effaith sylweddol ar ein hysgolion.

“Mae rhai ysgolion wedi gorfod cau eisoes, nid am fod achosion o’r coronafeirws yno, ond am fod cynifer o staff yn gorfod hunanynysu.

“Mae ein hysgolion wedi gweithio’n galed i ddarparu amgylchedd diogel; nid yw’r broblem yn ein hysgolion ond yn y gymuned, lle mae pobl yn cymysgu â’i gilydd gan achosi i’r feirws ledaenu’n hawdd.

“Nid yw hwn wedi bod yn benderfyniad hawdd, ond rydym am sicrhau bod disgyblion a staff yn gallu mwynhau’r Nadolig gyda’u teuluoedd. Ni allaf bwysleisio digon pa mor bwysig yw hi bod disgyblion yn aros gartref ac yn parhau â’r gwaith sy’n cael ei osod iddyn nhw gan eu hathrawon, ac nad ydynt yn cymysgu ag aelwydydd eraill, neu fel arall bydd hyn i gyd yn ofer a bydd y feirws yn parhau i ledaenu’n gynt ac yn gynt.”

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn: “Rydym i gyd yn cydnabod gwaith caled staff yr ysgolion yn ystod y flwyddyn ac wrth iddynt ymateb i’r heriau y mae’r coronafeirws wedi’u cyflwyno. Ar yr un pryd maent wedi parhau i ddarparu addysgu o ansawdd uchel, wyneb yn wyneb neu o bell. Rydym hefyd yn cydnabod bod ein disgyblion wedi gorfod addasu i ffyrdd newydd o weithio.

“Fodd bynnag, nawr yw’r amser i sicrhau iechyd a diogelwch ein disgyblion a’n staff yn y cyfnod sy’n arwain at y Nadolig a bydd cau ysgolion o ran addysgu wyneb yn wyneb yn galluogi teuluoedd i gyfyngu ar gyswllt â phobl nad ydynt yn byw gyda nhw wrth arwain at y Nadolig. Mae’r risg o ddal y coronafeirws yn lleihau pan fyddwn yn cyfyngu ar faint o gyswllt yr ydym yn ei gael ag eraill – bydd y dyddiau hyn yn rhoi’r cyfle hwnnw i deuluoedd er mwyn iddynt weld anwyliaid dros gyfnod yr ŵyl.”

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Benfro, y Cynghorydd David Simpson: “Mae hwn wedi bod yn benderfyniad anodd, ond yn benderfyniad yr ydym yn gobeithio y bydd rhieni a gofalwyr yn ei ddeall.

“Mae’r Coronafeirws yn lledaenu ar draws ein cymunedau ac rydym yn gweld ei effaith bob dydd wrth i nifer cynyddol o ddosbarthiadau a grwpiau blwyddyn orfod hunanynysu.

“Mae’n bwysig i bwysleisio nad gwyliau Nadolig estynedig yw hyn. Ni ddylai disgyblion fod yn cymysgu ag aelwydydd eraill – yn yr un modd ni ddylai oedolion fod yn cymysgu ag aelwydydd eraill.

“Mae’n ddyletswydd ar bob un ohonom i wneud ein rhan i frwydro yn erbyn y coronafeirws”.

COUNCIL leaders in Carmarthenshire, Pembrokeshire and Ceredigion are allowing schools across the region to move to distance learning in the run-up to Christmas.

It follows a meeting between the Association of Directors of Education and Welsh Local Government Association representatives with the Education Minister Kirsty Williams this afternoon (Thursday, December 10) in which she announced that all secondary schools and colleges move to online learning from Monday, December 14 as part of a ‘national effort to reduce transmission of coronavirus’.

However, due to rapidly increasing coronavirus cases within the Hywel Dda footprint area, all three councils have decided on a regional approach. Carmarthenshire and Pembrokeshire councils are allowing all primary and special schools the choice to move to distance learning or remain open from Tuesday, December 15. However, in Ceredigion all primary and special schools will move to distance learning from Tuesday, December 15.

Council leaders are concerned the situation will only get worse in the coming week if no action is taken and have made the decision in the best interest of staff, pupils and their families.

The rising number of cases in the community is having a significant effect on staff and pupils having to self-isolate, leading to major staffing issues within schools as well as putting considerable pressure on the Test Trace Protect teams.

All local authorities are working closely with headteachers and Chairs of Governors to ensure this has as little impact as possible on children’s learning.

All primary schools are expected to provide childcare for health and social care workers for those who have no other care options. They must also ensure there is provision in place for our most vulnerable learners.

Families with children eligible for free school meals will receive payment to cover the days they are learning from home.

By recommending that distance learning is in place from Tuesday will give schools enough time to plan schoolwork, identify those that will require childcare and arrange support for those most vulnerable.

Carmarthenshire County Council Leader Cllr Emlyn Dole said: “We are extremely concerned about how quickly the virus is spreading in our communities, and unfortunately this is having a significant impact on our schools.

“We have already seen some schools having to close, not because coronavirus is circulating there but because so many staff are having to self-isolate.

“Our schools have worked hard to provide a safe environment; the problem is not in our schools but in the community, where people are mixing with each other causing the virus to spread easily.

“This hasn’t been an easy decision, but we want to make sure pupils and staff can enjoy Christmas with their families. I cannot emphasise enough though how important it is that pupils stay at home and carry on with the work set by their teachers and do not mix with other households, otherwise all this will be for nothing, and the virus will continue to spread exponentially.”

Ceredigion County Council Leader Cllr Ellen ap Gwynn said “We all recognise the hard work of school staff during the year and in meeting the challenges that the coronavirus has brought, whilst at the same time continuing to deliver high quality teaching, face to face or remotely. We also recognise that our pupils have had to adapt to the new ways of working.

“However, now is the time to ensure the health and safety of our pupils and staff in the lead up to Christmas and closing schools for face to face teaching will enable families to limit contact with people they do not live with leading up to Christmas. The risk of catching coronavirus is reduced when we limit how much contact we have with others – these days will give families that opportunity so that they can see loved ones over the festive period.”

Pembrokeshire County Council Leader Cllr David Simpson said: “This has been a difficult decision to take but one that we hope parents and carers can understand.

“Coronavirus is spreading across our communities and we see the impact every day with increasing numbers of classes and year groups having to self-isolate.

“It is important to emphasise that this is not an extended Christmas holiday. Pupils should not be mixing with other households – just like adults should not be mixing with other households.

“It’s up to all of us to do our bit to fight coronavirus.”

You cannot copy content of this page
%d bloggers like this: