February 25, 2021

Sir Gar Ar-Lein : Carmarthenshire Online

Newyddion gyda Sir Gar – News for Carmarthenshire

Bwrdd Iechyd yn apelio am gefnogaeth y cyhoedd i leddfu’r pwysau ar ysbytai

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn apelio am gefnogaeth y cyhoedd gan fod ei ysbytai yn gweithredu dan bwysau eithafol. Er bod lefelau gweithgarwch yn uchel yn y gaeaf, mae eleni yn cynnwys heriau ychwanegol y pandemig COVID-19, gan gynnwys prinder staff clinigol.

Mae’r bwrdd iechyd wedi ymateb i achosion o’r feirws ym mhob un o’i ysbytai cyffredinol acíwt, gan arwain at gau rhai wardiau ym mhob ysbyty acíwt yn ardal Hywel Dda yn ystod y mis diwethaf.

Yn y cyfamser, cyhoeddodd y bwrdd iechyd ei fod yn trosglwyddo’r holl gleifion o Ysbyty Cymunedol Llanymddyfri i Ysbyty Dyffryn Aman yn Glanaman, ger Rhydaman, gan fod nifer o aelodau staff, gan gynnwys nyrsys, yn y ddau ysbyty yn hunan-ynysu ar ôl profi’n bositif am COVID-19. Arweiniodd hyn at gyfyngiadau sylweddol ar y gweithlu ar y ddau safle, a olygodd bod cynnal gwasanaethau ysbyty cymunedol a nyrsio cymunedol wedi mynd yn rhy heriol.

Mae trosglwyddiad y feirws yn y gymuned hefyd yn uchel iawn ar draws y tair sir. Yn y saith diwrnod ddiwethaf, nifer yr achosion o COVID-19 yn Sir Gaerfyrddin oedd 305.7 i bob 100,000 o’r boblogaeth, 165.1 i bob 100,000 yng Ngheredigion a 170.1 ym mhob 100,000 yn Sir Benfro.

Oherwydd yr heriau hyn, mae’r bwrdd iechyd mewn sefyllfa anodd iawn gan nad yw’n medru staffio’r holl welyau y byddai fel arall disgwyl iddynt fod ar agor ar yr adeg hon o’r flwyddyn. Yn ogystal, bu’n rhaid iddo drosglwyddo rhai staff a chleifion i ysbytai maes yn Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.

Felly, mae angen help y cyhoedd ar y bwrdd iechyd i leddfu’r pwysau ar y gwasanaeth.

I gael gofal brys ac mewn argyfwng yn unig, ffoniwch 999 – mae ysbytai yn parhau i weld cleifion sydd ag anghenion meddygol argyfyngol, yn ogystal â chleifion sydd ar lwybrau gofal canser y gofynnwyd iddynt fynychu. Yn ein hysbytai, mae mesurau ar waith y cynlluniwyd i gadw cleifion mor ddiogel â phosib, ac mae pobl yn cael eu hannog i geisio sylw meddygol os oes ei angen arnynt.

Os oes gennych angen nad yw’n argyfwng, ceisiwch ofal meddygol nad yw’n Uned Achosion Brys megis ffonio 111, ymweld â’ch fferyllfa leol neu ffonio eich meddygfa.

Gall teuluoedd sydd â pherthnasau mewn ysbyty sydd wedi profi’n negative am COVID-19 ac sy’n feddygol addas i gael eu rhyddhau o ysbyty, chwarae rhan hanfodol yn ein helpu trwy gynorthwyo’r broses o ryddhau o ysbyty i’r cartref – ffoniwch Brif Nyrs y ward i drafod anghenion unigol.

Diogelu’r Gwasanaeth Iechyd – a helpu i achub bywydau. Dilyn arweiniad y llywodraeth a Cadw Cymru yn Ddiogel trwy aros allan o gartrefi ein gilydd, ac eithrio mewn amgylchiadau cyfyngedig iawn; cyfyngu faint o bobl rydych chi’n cwrdd â nw; cynnal pellter cymdeithasol; golchi’ch dwylo’n rheolaidd, a gweithio o gartref os gallwch chi.

Hefyd, os oes gennych symptomau, arhoswch gartref, archebwch brawf a dim ond gadael gartref i gael eich prawf. Am fwy o wybodaeth ewch i Coronavirus (COVID-19) | Topic | GOV.WALES

Meddai Andrew Carruthers, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae nifer o frechlynnau’n cael eu datblygu ac mae’r newyddion am gymeradwyo un o’r rhain yn ddatblygiad cadarnhaol iawn. Ond, mae’n hanfodol i’r cyhoedd ddeall ein bod yn dal i fod ar bwynt peryglus iawn yng nghylch y pandemig ac mae cryn dipyn i’w wneud eto cyn y gallwn ddychwelyd i normalrwydd.

“Rydym yn delio â llawer mwy o achosion COVID-19 yn ein hysbytai nag yn y gwanwyn. Yn anffodus, mae hyn hefyd wedi effeithio ar ein gweithlu ac wedi effeithio’n ddifrifol ar ein capasiti a rhwystro ein cynlluniau uwchgyfeirio.

“Er ein bod yn hyderus bod nifer yr achosion datganedig mewn ysbytai bellach yn gostwng, a’n bod yn gallu glanhau wardiau yn ddwfn a’u hail-agor yn ddiogel, y broblem fwyaf sy’n ein hwynebu o hyd yw salwch staff. Mae hyn yn cael effaith ddifrifol ar ein gallu i ddarparu gofal i bawb ond y rhai â chyflyrau meddygol argyfyngol / brys, neu’r rhai hynny sy’n defnyddio gwasanaethau canser. Mae angen i ni sicrhau bod y gwasanaethau rydym yn eu darparu yn ddiogel ac yn cael eu blaenoriaethu o ran angen clinigol, fel bod staff yn gweithredu’n ddiogel.

“Rwyf am fod yn glir iawn y byddwn yn dod trwy hyn, ond mae angen help y cyhoedd arnom nawr i atal trosglwyddo’r feirws yn ein cymuned a rhoi cyfle i’n gweithlu wella, fel eu bod yn gallu darparu gofal diogel ac effeithiol i’n cleifion.”

 

You cannot copy content of this page
%d bloggers like this: