March 1, 2021

Sir Gar Ar-Lein : Carmarthenshire Online

Newyddion gyda Sir Gar – News for Carmarthenshire

Cartref gofal y Cyngor yn cael brechlyn Covid-19 cyntaf / Council care home receives first Covid-19 vaccine

CARTREF gofal preswyl y cyngor yn Sir Gaerfyrddin yw’r cyntaf yng Ngorllewin Cymru i gael brechlyn Covid-19.

Cafodd preswylwyr Awel Tywi yn Llandeilo eu rownd gyntaf o frechlyn Pfizer-Biontech fel rhan o’r broses o’i gyflwyno mewn cartrefi gofal ar Dydd Iau (17 Rhag).
Un o’r 37 o breswylwyr y cartref i gael y brechlyn gyntaf oedd Mary Keir, 108 oed, sydd hefyd yr ail fenyw hynaf yng Nghymru.

Dywedodd: “Mae cael y brechlyn hwn yn gwneud i mi deimlo’n ddiogel iawn ac rwy’n ddiolchgar iawn i’r gwyddonwyr oedd wedi’i ddarganfod.
Bydd y brechlyn yn cael ei gyflwyno i bob cartref gofal unwaith y bydd cyflenwadau pellach ar gael a bydd y wybodaeth hon yn cael ei rhannu â phreswylwyr, teuluoedd a staff bryd hynny.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Tremlett, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol:

“Mae cael brechlyn Covid-19 yn Awel Tywi yn newyddion i’w groesawu’n fawr ac yn foment bwysig mewn blwyddyn sydd wedi bod yn anodd iawn i bob un ohonom. Bydd y brechlyn hwn yn lleihau’r siawns o gymhlethdodau yn sgil coronafeirws i’n preswylwyr mwyaf agored i niwed a dyma’r cam cyntaf mewn proses o ddod â theuluoedd at ei gilydd unwaith eto. Edrychwn ymlaen bellach at gyflwyno’r brechlyn ym mhob cartref gofal yn Sir Gaerfyrddin unwaith y bydd cyflenwadau pellach ar gael.”

Mae brechlyn Pfizer-Biontech yn cael ei ddosbarthu mewn dau ddos fesul claf, gyda chyfnod penodol rhwng pob dos.
Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Rydym mor falch o gael y brechlyn hwn ar gyfer rhai o’n preswylwyr sydd â’r risg uchaf yn Sir Gaerfyrddin. Mae wedi bod yn flwyddyn heriol iawn i bawb yn enwedig i’n preswylwyr agored i niwed a’u hanwyliaid sydd wedi cael ychydig iawn o gyswllt wyneb yn wyneb am gyfnod hir.

Rydym bellach yn gam yn nes at ddiwedd y cyfnod anodd iawn hwn, ac edrychwn ymlaen at gael mwy o gyflenwadau o frechlynnau unwaith y byddant ar gael er mwyn eu cyflwyno i bob cartref gofal yn y sir. Yn y cyfamser, mae’n rhaid i bob un ohonom fod yn ofalus iawn a pharhau i ddiogelu ein gilydd drwy gyfyngu ar ein cyswllt ag eraill, cadw pellter cymdeithasol, golchi ein dwylo’n aml a gwisgo gorchudd wyneb.

A COUNCIL residential care home in Carmarthenshire is the first in west Wales to receive the Covid-19 vaccine.

Residents of Awel Tywi in Llandeilo had their first round of the Pfizer-Biontech vaccine as part of a phased roll out to care homes on Thursday (17 Dec).

One of the first of the home’s 37 residents to receive it was 108 year old Mary Keir, who is also the second oldest woman in Wales.

She said: “Having this vaccine makes me feel really safe and I’m so very grateful to the scientists who discovered it.”

The vaccine will be rolled out to all care homes once further supplies become available and this information will be communicated residents, relatives and staff at that time.

Carmarthenshire County Council’s executive board member for health and social care, Cllr Jane Tremlett said: “The arrival of the Covid-19 vaccine at Awel Tywi is very welcome news and a landmark moment in what has been a very difficult year for all of us. Having this vaccine will reduce the chance of complications from coronavirus for our most vulnerable residents and is the first step in a process of reuniting loved ones with their families. We now look forward to the vaccine being rolled out in all care homes in Carmarthenshire once further supplies become available.”

The Pfizer-Biontech vaccine is distributed in two doses per patient, with a timed period between each one.

Carmarthenshire County Council leader, Cllr Emlyn Dole, said: “We are so pleased to have this vaccine available for some of our highest at risk residents in Carmarthenshire. It’s been a hugely challenging year for everyone particularly for our vulnerable residents and their loved ones who have had limited face to face contact for a very long time. We are now a step closer to the light at the end of a very dark tunnel, and we look forward to more vaccine supplies once they become available so they can be rolled out to all care homes in the county. In the meantime we must all be very careful and continue protecting each other by limiting our contact with others, maintaining social distancing, washing our hands frequently and wearing a face mask.”

You cannot copy content of this page
%d bloggers like this: