February 28, 2021

Sir Gar Ar-Lein : Carmarthenshire Online

Newyddion gyda Sir Gar – News for Carmarthenshire

Cytuno ar argymhellion ynghylch cofeb Picton

MAE Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cytuno ar gyfres o argymhellion ar gyfer cofeb Picton yng Nghaerfyrddin.

Sefydlwyd Grŵp Gorchwyl a Gorffen trawsbleidiol ynghylch Cydraddoldeb ac Amrywiaeth (Pobl dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig) yn gynharach y flwyddyn hon mewn ymateb i ddwy drafodaeth fanwl yn Siambr y Cyngor, gyda’r nod o ymgysylltu â thrigolion a chasglu adborth er mwyn helpu i chwalu rhwystrau a chefnogi cymunedau BAME Sir Gaerfyrddin.

Fel rhan o’r gwaith, lansiodd y grŵp arolwg cyhoeddus mewn ymateb i sylwadau am henebion hanesyddol ledled y DU – a chofeb Picton yn un ohonynt. Roedd yn annog pobl i roi eu barn ynghylch a oedd angen i’r cyngor gymryd unrhyw gamau mewn ymateb i’r drafodaeth gyhoeddus, a beth ddylai’r camau hynny fod.

Argymhellodd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen y dylid gosod byrddau gwybodaeth mewn man amlwg ger Cofeb Picton ac o fewn tir y gofeb yn cyfeirio at Syr Thomas Picton a chynnwys manylion am ei yrfa filwrol yn ogystal â’i gysylltiadau hysbys â chaethwasiaeth, a chyfeiriad at hanes lleol yr ardal, gan gynnwys Terfysgoedd Beca. Argymhellodd y grŵp hefyd osod bwrdd gwybodaeth pellach gerllaw Ystafell y Llys yn y Neuadd Sirol, lle mae portread o Syr Thomas Picton yn cael ei arddangos.

Mae’r grŵp wedi gofyn i’r  argymhellion gael eu rhoi ar waith o fewn 12 mis .

Dywedodd y Cynghorydd Cefin Campbell, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Gydraddoldeb a Chadeirydd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen:

“Cynhaliwyd yr ymgynghoriad dros chwe wythnos ac rwy’n falch iawn o ddweud bod 2470 o bobl wedi ymateb ac mae hyn yn ymateb anhygoel. Ymgynghorwyd â Chyngor Hil Cymru, Rhwydwaith Amlddiwylliannol Llanelli, Cyngor Tref Caerfyrddin a’n gwasanaeth amgueddfeydd. Ein prif ffocws oedd cael barn y bobl. Roedd tua 73 y cant o’r ymatebwyr yn dod o Sir Gaerfyrddin, ac roedd traean yn dod o Gaerfyrddin ei hun. Yn gyffredinol, roedd y farn yn ddwy i un o blaid cadw’r gofeb fel y mae, ond hyd yn oed o fewn y ganran honno roedd pobl yn dweud ei fod yn bwysig ein bod yn dysgu pobl am Picton – dysgu am ei hanes a hanes yr ardal hefyd.

Rydym wedi argymell ein bod yn rhoi byrddau gwybodaeth mewn man amlwg er mwyn i bobl fedru darllen dehongliad cyflawn o Thomas Picton, gan gynnwys hefyd hanes yr ardal a chyfeirio at Derfysgoedd Beca – roedd un ohonynt wedi digwydd heb fod ymhell o gofeb Picton. Bydd codau QR ar gael i bobl gael rhagor o wybodaeth a hefyd bwrdd gwybodaeth yn y Neuadd Sirol lle gellir gweld ei bortread.”

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin:

“Mae gwaith y grŵp yn parhau ac rydym yn croesawu’r ffaith fod y gwaith pwysig hwn yn mynd i barhau gan roi ystyriaeth lawn i’r materion eraill a gyflwynwyd yn y Rhybuddion o Gynnig a gawsom yn y cyngor yn gynharach eleni.”

 

You cannot copy content of this page
%d bloggers like this: