March 1, 2021

Sir Gar Ar-Lein : Carmarthenshire Online

Newyddion gyda Sir Gar – News for Carmarthenshire

Gwaith gwella ym Mharc Gwledig Llyn Llech Owain / Improvement works at Llyn Llech Owain Country Park

BYDD gwaith gwella yn cael ei wneud cyn bo hir ym Mharc Gwledig Llyn Llech Owain yn sgil grant o £130,000.

Mae’r gwaith yn cynnwys diweddaru’r llecyn sydd wedi’i dirlunio o amgylch y ffordd fynediad, adnewyddu’r lle chwarae i blant y blynyddoedd cynnar a’r canolfannau ymwelwyr ac addysg.

Mae tîm datblygu economaidd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi llwyddo i gael cyllid drwy gynllun Parc Rhanbarthol y Cyhoedd (VRP) Llywodraeth Cymru ar ôl dyfarnu’r parc â’r statws Canolfan Darganfod Parc Rhanbarthol y Cyhoedd, sef un o’r 11 safle yn unig ledled Cymru i gyflawni hyn.

Bydd y gwelliannau hefyd yn cynnwys gosod celfi stryd y tu allan i’r caffi a gwneud gwelliannau i’r llwybr troed a’r rhodfa bren.

Dylai’r gwaith ddechrau cyn bo hir a chael ei gwblhau erbyn mis Mawrth 2021.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Rydym yn ffodus iawn fod gennym y parc hwn a holl harddwch naturiol yr ardal gyfagos ar stepen ein drws. Bydd y buddsoddiad hwn nid yn unig yn sicrhau gwelliannau sylweddol yn y safle poblogaidd hwn ond bydd hefyd yn darparu profiad gwell i’r ymwelwyr sy’n defnyddio ac yn mwynhau’r ardal.”

Mae Parc Rhanbarthol y Cyhoedd yn hyrwyddo ac yn gwella’r hyn sydd gan y cymoedd i’w gynnig orau.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Hamdden: “Mae hyn yn newyddion da i’r parc. Bydd y gwelliannau’n cyfoethogi adnoddau naturiol yr ardal gyfagos yn ogystal â darparu rhagor o gyfleoedd i ddysgu sgiliau drwy weithgareddau a gynlluniwyd.”

Dywedodd Lee Waters AC, y Dirprwy Weinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth: “Rwyf wrth fy modd fy mod yn gallu dyfarnu’r statws hwn a’r pecyn cyllido i Barc Gwledig Llyn Llech Owain o dan ein menter Parc Rhanbarthol y Cymoedd.

“Rydym yn buddsoddi mwy na £6.6 miliwn mewn Canolfannau Darganfod, sy’n safleoedd o bwysigrwydd strategol i Barc Rhanbarthol y Cymoedd. Yn ogystal â bod yn gyrchfannau yn eu rhinwedd eu hunain, byddant yn adrodd straeon y Cymoedd ac yn ymddwyn fel safleoedd sy’n annog pobl leol ac ymwelwyr i grwydro a darganfod y trefi a’r pentrefi cyfagos a’r dirwedd ehangach.”

Improvement works at Llyn Llech Owain Country Park

IMPROVEMENT works will soon be underway at Llyn Llech Owain Country Park thanks to a £130,000 grant.

The works include upgrading the landscaped area around the entrance way, revamping the early years children’s playground and the visitor and education centres.

Carmarthenshire County Council’s economic development team secured the funding through the Welsh Government’s Valleys Regional Park (VRP) scheme after the park was awarded VRP Discovery Gateway status – one of only 11 sites across Wales to achieve this.

Improvements will also include the installation of street furniture outside the café and improvements to the footpath and boardwalk.

Work is due to start shortly and expected to be completed by March 2021.

Carmarthenshire County Council leader, Cllr Emlyn Dole said: “We are very fortunate to have this park with its natural beauty surroundings on our doorstep. This investment will not only deliver significant improvements at this popular site but it will also provide a better experience for visitors who use and enjoy the area.”

The VRP promotes and enhances the best of what the valleys have to offer.

The council’s executive board member for leisure, Cllr Peter Hughes Griffiths said: “This is good news for the park. The improvements will enhance the surrounding area’s natural resources and will also provide more learning skills opportunities through planned activities.”

Deputy Minister for Economy and Transport, Lee Waters MS, said: “I am very pleased to be able to award this status and funding package to Llyn Llech Owain Country Park under our Valleys Regional Park initiative.

“We’re investing more than £6.6 million in Discovery Gateways which are strategically important sites for the Valleys Regional Park. As well as destinations in their own right, they will tell the stories of the Valleys and act as launchpads, encouraging local people and visitors to explore and discover the surrounding towns, villages and wider landscape.”

You cannot copy content of this page
%d bloggers like this: