March 1, 2021

Sir Gar Ar-Lein : Carmarthenshire Online

Newyddion gyda Sir Gar – News for Carmarthenshire

Uwchgynhadledd Hinsawdd Ieuenctid ar-lein gyntaf Cymru

ROEDD disgyblion o Ysgol Bro Dinefwr ac Ysgol Coedcae ymhlith dros 50 o gyfranogwyr a oedd yn bresennol yn yr Uwchgynhadledd Hinsawdd Ieuenctid ar-lein gyntaf.

Roedd yr uwchgynhadledd yn gyfle i bobl ifanc o bob rhan o Gymru gyflwyno’r gwaith gwych y maent wedi’i wneud yn eu hysgolion a’u cymunedau i leihau eu hôl troed carbon a chodi ymwybyddiaeth o newid yn yr hinsawdd, yn ogystal â herio’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau ar y camau sy’n cael eu cymryd i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd.

Roedd Milly Jones ac Isabel Edwards o Ysgol Bro Dinefwr, sy’n Global Goalkeepers (disgyblion sy’n llysgenhadon ar gyfer prosiect Walk the Global Walk Sir Gaerfyrddin), yn cyflwyno’r uwchgynhadledd gyda’r camau y mae eu hysgol wedi’u cymryd i leihau plastig untro yn yr ysgol a’r gymuned yn ogystal â’r ymchwil y maent wedi’i wneud i leihau llygredd aer y tu allan i’w hysgol.
Mae’r ysgol hefyd yn gweithio gyda nifer o sefydliadau lleol ac mae’n gosod pwyntiau gwefru ceir trydan ar dir yr ysgol. Mae ardal dysgu sylweddol yn yr awyr agored hefyd wedi’i gynllunio i helpu i gynyddu bioamrywiaeth a mynd i’r afael ag allyriadau. Y prosiect cyffrous hwn fydd y cyntaf o’i fath mewn ysgol uwchradd yng Nghymru.

Siaradodd Lily Evans o Ysgol Coedcae – sydd hefyd yn rhan o brosiect Walk the Global Walk – yn yr uwchgynhadledd am eu cyflawniadau o ran codi ymwybyddiaeth o’r angen am weithredu dros yr hinsawdd yn yr ysgol gyfan a’r gymuned leol.

Hefyd, cyflwynodd Global Goalkeepers Ysgol Coedcae y maniffesto Gweithredu Hinsawdd wyth pwynt a oedd yn ganlyniad i ymdrechion cyfunol gan chwe ysgol leol arall sy’n ymwneud â phrosiect Walk the Global Walk ac a gymeradwywyd yn swyddogol yn ddiweddar gan y cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Cefin Campbell, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, a oedd yn bresennol yn yr uwchgynhadledd:

“Mae’r bobl ifanc o brosiect Walk the Global Walk yn ysbrydoliaeth wirioneddol, gan herio fy hun a’r rhai eraill sy’n gwneud penderfyniadau a oedd yn bresennol yn yr uwchgynhadledd ar agenda Cyngor Sir Caerfyrddin ar gyfer newid cynaliadwy. Bydd y syniadau a roddwyd i ni yn yr uwchgynhadledd yn cael eu hystyried wrth lunio camau gweithredu i’r awdurdod ddod yn garbon niwtral erbyn 2030”.

Arweiniwyd yr uwchgynhadledd gan Lysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru, gyda chefnogaeth Maint Cymru, Canolfan Gymreig Materion Rhyngwladol a Global Goalkeepers sy’n rhan o brosiect Walk the Global Walk yn Ysgol Bro Dinefwr ac Ysgol Coedcae, gyda chefnogaeth Cyngor Sir Caerfyrddin. Roedd Aelodau’r Senedd hefyd yn bresennol yn y digwyddiad gan gynnwys Lee Waters (Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth) a John Griffiths (Cadeirydd y Grŵp Bioamrywiaeth trawsbleidiol). Roedd Jane Davidson, cyn Weinidog dros yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd sydd bellach yn Ddirprwy Is-ganghellor Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant hefyd yn bresennol.

You cannot copy content of this page
%d bloggers like this: