February 25, 2021

Sir Gar Ar-Lein : Carmarthenshire Online

Newyddion gyda Sir Gar – News for Carmarthenshire

Ysgol Brynteg Llanelli cael ei chydnabod am ddull meithringar

MAE ysgol yn Sir Gaerfyrddin wedi cael ei chanmol am ddarparu amgylchedd meithringar i ddisgyblion sydd wedi cael anhawster mewn ysgolion eraill mewn adroddiad gan Gomisiynydd Plant Cymru.

Tynnwyd sylw at Ysgol Brynteg yn Llanelli am ei harfer da o ran sicrhau y cynigir gofal a chymorth digonol i bob disgybl er mwyn diwallu eu hanghenion.

Mae’r Athro Sally Holland am weld gwahardd o’r ysgol yn dod i ben yn raddol ar gyfer plant 3-7 oed.

Yn ôl gwaith ymchwil y Comisiynydd, cafwyd 768 o waharddiadau cyfnod penodol ledled Cymru i blant 3-7 oed yn ystod blwyddyn academaidd 2018-19, er bod y ffigur hwn yn debygol o fod yn uwch gan nad oedd pob awdurdod lleol wedi cyflwyno ei ystadegau.

Mae hefyd yn dangos, ar gyfartaledd, bod naw plentyn fesul awdurdod lleol wedi’u gwahardd yn fwy nag unwaith a bod un plentyn wedi cael ei wahardd 18 o weithiau mewn un flwyddyn academaidd – roedd pob un o’r plant hyn yn y cyfnod sylfaen, sy’n cwmpasu plant rhwng 3 a 7 oed.

Dywedodd Geraint Jones, Pennaeth Ysgol Bryn Teg, Llanelli, a nodir yn adroddiad y Comisiynydd fel enghraifft o arfer da:

“Mae’r Corff Llywodraethu a staff fy ysgol wedi gweithio’n eithriadol o galed fel tîm i ddatblygu arferion cynhwysol a meithringar ym mhob rhan o’r ysgol. Mae hyn yn sicrhau y cynigir y gofal a’r cymorth angenrheidiol i’r holl ddisgyblion er mwyn diwallu eu hanghenion. Rydym yn ymdrechu i nodi a diwallu anghenion ein holl ddisgyblion yn gynnar. Mae hyn yn heriol iawn, ac mae angen ymdrechu’n gyson, ynghyd â datblygiad parhaus ein gweithlu i sicrhau y gallwn ddarparu’r addysg orau bosibl i’n holl ddysgwyr.

“Rydym wedi bod yn ddigon ffodus i sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru i leihau maint dosbarthiadau babanod. Rydym hefyd yn defnyddio cyllid dros dro megis ein grant Datblygu Disgyblion. Mae’r ffrydiau cyllido hyn, ynghyd â’n rheolaeth ofalus o gyllideb yr ysgol ar draws yr ysgol wedi ein galluogi i ddarparu’r strategaethau hanfodol sydd eu hangen ar ein dysgwyr.”

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Addysg:

“Mae penaethiaid a staff ysgol ym mhob un o’n hysgolion yn gweithio’n eithriadol o galed i sicrhau bod unrhyw blant sydd angen y cymorth ychwanegol hwnnw yn ei dderbyn.

“Mae mabwysiadu dull meithringar effeithiol yn y cyfnod sylfaen yn ddechrau ardderchog wrth iddynt ddechrau ar eu taith addysg.”

 

You cannot copy content of this page
%d bloggers like this: