March 1, 2021

Sir Gar Ar-Lein : Carmarthenshire Online

Newyddion gyda Sir Gar – News for Carmarthenshire

Cyhoeddi gwasanaeth blynyddol ar-lein – Gwasanaeth Yn Ein Calonnau Am Byth

BYDD y gwasanaeth blynyddol Yn Ein Calonnau Am Byth yn cael ei gynnal fel gwasanaeth coffa rhithwir eleni am 6.30pm ddydd Llun 30 Tachwedd 2020.

Bob blwyddyn, mae Adran Gofal Ysbrydol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ynghyd â Phwyllgor Codi Arian Tŷ Cymorth yn cynnal Gwasanaeth Yn Ein Calonnau Am Byth yn Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne.

Meddai Euryl Howells, Uwch Gaplan BIP Hywel Dda: “Tachwedd yw mis cofio. Mae atgofion yn gynnes ac yn gysur – yn ein llenwi â llawenydd neu ein llenwi â thristwch a gofid.

“Bydd y seremoni yn le ac yn amser i gofio. Yn anffodus nid yw’n bosib inni ddod ynghyd, ond y gobaith yw y bydd y gwasanaeth coffa rhithwir hwn, wedi’i ffilmio yng ngolwg gerddi Tŷ Cymorth, yn dod â rhywfaint o gysur i’r rhai sy’n galaru, ac yn eu hatgoffa nad ydynt ar eu pen eu hunain, a bod eraill yn cerdded ochr yn ochr â chi – er o bell.”

Efallai yr hoffech gael cannwyll i’w gaoleuo yn ystod y cofio, carreg fechan i’w dal neu lun o’ch anwylyd. Bydd darlleniad aml-ffydd, amser i fyfyrio a cherddoriaeth offerynol a byddwn yn cynnau golau y Goeden Gofio – y Goeden o Obaith.

Os hoffech gysegru golau neu anfon neges o obaith, gallwch wneud hynny Loved.Forever.HDD@wales.nhs.uk

Bydd Gwasanaeth Yn Ein Calonnau Am Bythyn dechrau am 6.30pm ddydd Llun 30 Tachwedd 2020. I wylio’r gwasanaeth, defnyddiwch y ddolen https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTM1MjBkY2QtZWMyMi00ZmVmLWJkZmEtYTNhNmZhM2JlZDE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb5628b8-e328-4082-a856-433c9edc8fae%22%2c%22Oid%22%3a%22e4e6fd79-4c80-441e-844c-e4ce7ff28523%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Annual ‘Their Love Still Shines’ online service announced

The annual Their Love Still Shines service will be held as a virtual memorial service this year at 6.30pm on Monday 30 November 2020.

Hywel Dda University Health Board’s Spiritual Care Department along with the Ty Cymorth Fund Raising Committee host an annual ‘Their Love Still Shines’ Service at the National Botanic Gardens, Llanarthne.

Euryl Howells, Senior Chaplain at Hywel Dda UHB, said: “November is the month of remembering. Memories are warm and comforting – they may fill us with joy, or they may be filled with sadness, sorrow and regret.

“The ceremony will offer space and time to remember. Sadly it’s not possible to gather together but the hope is that this virtual memorial service filmed in view of the grounds of Ty Cymorth will bring some solace to those who are grieving, and remind you that you are not alone, that others walk alongside you even from a distance.”

You may like to have a candle to light during our act of remembrance, a small stone to hold and have a photograph of your loved one. The service with multi-faith readings, reflection time and instrumental music will have the ceremonial lighting of the Remembrance Tree – the Tree of Hope.

If you wish to dedicate a light or send a message of hope can do so Loved.Forever.HDD@wales.nhs.uk

The Their Love Still Shines service will start at 6.30pm on Monday 30 November 2020. To watch the service use this link https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTM1MjBkY2QtZWMyMi00ZmVmLWJkZmEtYTNhNmZhM2JlZDE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb5628b8-e328-4082-a856-433c9edc8fae%22%2c%22Oid%22%3a%22e4e6fd79-4c80-441e-844c-e4ce7ff28523%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

You cannot copy content of this page
%d bloggers like this: