February 28, 2021

Sir Gar Ar-Lein : Carmarthenshire Online

Newyddion gyda Sir Gar – News for Carmarthenshire

Cyngor yn croesawu ailagor gorsaf reilffordd Sancler / Council welcomes re-opening of St Clears railway station

MAE Cyngor Sir Caerfyrddin wedi croesawu ailagor Gorsaf Reilffordd Sanclêr, 50 mlynedd ar ôl iddi gael ei chau.

Daw hyn wedi i Lywodraeth y DU gytuno i ariannu hyd at £4.7miliwn a fyddai’n arwain at weld y trenau cyntaf yn galw yno yn 2024.

Mae’r cyngor wedi bod yn gweithio gyda Chyngor Tref Sanclêr ac yn lobïo’r Llywodraeth ers 10 mlynedd ac yn 2015 ariannodd astudiaeth ddichonoldeb a ddangosodd achos cryf dros ailagor yr orsaf.

Mae Sanclêr yn rhan annatod o fenter 10 Tref y Cyngor, a luniwyd i hybu gweithgarwch economaidd mewn cymunedau gwledig.

Mewn cyfarfod cyhoeddus yn gynharach eleni cafwyd cefnogaeth sylweddol dros ddychwelyd yr orsaf i’r dref gyda dros 1,200 o bobl yn llofnodi deiseb Stop Nesaf Sanclêr.

Pan fydd yr orsaf ar waith bydd yn rhan o lwybr Gorllewin Cymru a fydd yn cysylltu Caerfyrddin â Hwlffordd unwaith eto.

Roedd yr orsaf reilffordd wedi gwasanaethu Sanclêr rhwng 1854 a 1964. Rhoddwyd y gorau i ymgais flaenorol i ailagor yr orsaf ym 1973.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Drafnidiaeth: “Rydym y falch iawn ein bod wedi gallu helpu i sicrhau’r cyllid hwn, ac rydym wedi gweithio’n agos iawn gyda Chyngor Tref Sanclêr a’r gymuned ehangach i symud y cynllun hwn y mae disgwyl mawr amdano yn ei flaen. Bydd yr orsaf newydd nid yn unig yn rhoi cyfle i gael effaith gwirioneddol a chynaliadwy ar newid ymddygiad teithio i’r rhai sy’n byw, gweithio ac ymweld â Sanclêr a’r ardaloedd cyfagos ond bydd hefyd yn ffordd hanfodol o gael mynediad i gyrchfan cyflogaeth, addysg, iechyd a hamdden. Bydd ailagor yr orsaf yn gwella cyfleoedd twf gan gynnig mwy o hygyrchedd a bydd yn ddull llawer mwy gwyrdd o deithio gan gyd-fynd â’n dyheadau cynaliadwy eraill ar gyfer yr ardal.”

Mae’r prosiect yn rhan o strategaeth genedlaethol i wella cysylltiadau trafnidiaeth.

CARMARTHENSHIRE County Council has welcomed the re-opening of St Clears Railway Station, 50 years after it was closed down.

It comes after the UK Government agreed to fund up to £4.7million which would see its first trains calling in 2024.

The council has been working with St Clears Town Council and lobbying the Government for 10 years and in 2015 funded a feasibility study which demonstrated a strong case for re-opening the station.

St Clears forms an integral part of the council’s 10 Towns initiative, which is designed to boost economic activity in rural communities.

A public meeting earlier this year saw huge support for a station returning to the town with over 1,200 people signing the Next Stop St Clears petition.

Once up and running the station will be part of the West Wales route linking Carmarthen and Haverfordwest once again.

St Clears railway station served St Clears between 1854 and 1964. A previous attempt to re-open the station in 1973 was abandoned.

Carmarthenshire County Council’s executive board member for transport, Cllr Hazel Evans said: “We’re delighted that we’ve been able to help secure this funding, and have worked very closely with St Clears Town Council and the wider community to move forward with this long awaited aspiration. Not only will the new station provide an opportunity to affect real sustainable shift in travel behaviours for those living, working and visiting St Clears and the surrounding areas but it will provide a vital means of accessing employment, education, health and leisure destination. Re-opening the station will enhance growth opportunities as accessibility will be far greater and greener and complement our other sustainable aspirations for the area.”

The project is part of a national strategy to improve transport links.

You cannot copy content of this page
%d bloggers like this: