February 28, 2021

Sir Gar Ar-Lein : Carmarthenshire Online

Newyddion gyda Sir Gar – News for Carmarthenshire

Gosod her i blant ysgol Sir Gaerfyrddin fod yn egnïol / Carmarthenshire schoolchildren set an active challenge

MAE Cyngor Sir Caerfyrddin wedi gosod her i blant ysgol tra byddant yn aros gartref.

Hyd yn hyn mae 70 o ysgolion wedi cofrestru ar gyfer Miliwn Munud Actif sy’n annog plant i gadw’n heini ac yn iach tra bo ysgolion ar gau ac ar yr un pryd ennill offer chwaraeon ar gyfer eu hysgol.

Mae’r her yn cael ei hyrwyddo gan dîm Cymunedau Actif y cyngor a bydd yn para am bedair wythnos tan fis Mawrth neu hyd nes y bydd miliwn munud wedi’u cyflawni.

Mae cyfle i ysgolion cynradd ac uwchradd ledled y sir ennill gwerth £500 o offer chwaraeon a gall plant ddewis eu gweithgaredd eu hunain.

Bydd gan bob ysgol darged unigol yn seiliedig ar nifer y disgyblion yn yr ysgol.

Ar ôl i ysgol gyrraedd ei tharged bydd yn cael ei chynnwys yn y raffl fawr.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am chwaraeon: “Mae hon yn her gyffrous iawn ac yn ffordd hwyliog o’n cadw ni’n egnïol wrth i ni ddysgu gartref yn ystod y cyfnod hwn na welwyd ei debyg o’r blaen. Mae hefyd yn gyfle perffaith i helpu ysgolion i gael budd o offer chwaraeon ychwanegol. Mae’n bwysig ein bod yn parhau i fod yn egnïol gan ei bod yn ein helpu i gadw’n heini, bod yn iachach ac yn fwy hyderus. Mae’r gwersi bywyd y mae chwaraeon yn eu dysgu i blant yn llawer mwy na’r manteision corfforol.”

Os nad yw unrhyw ysgol wedi cofrestru ac yn dymuno ymuno, ewch i wefan Actif

I gael rhagor o wybodaeth am syniadau ynghylch bod yn egnïol gartref yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud a helpu eich ysgol i gyrraedd ei tharged ewch i’n sianel You Tube ar ein gwefan.

CARMARTHENSHIRE County Council has set schoolchildren a challenge whilst they are staying at home.

So far 70 schools have signed up to A Million Actif Minutes which encourages children to keep fit and healthy whilst schools remain closed and at the same time win sports equipment for their school.

The challenge is being driven by the council’s Actif Communities team and will run for four weeks until March or when the million minutes have been achieved.

Primary and secondary schools across the county have a chance to win £500 of sports kit and children can choose their own activity.

Each school will have an individual target based on their number of pupils and.

Once the school’s target has been reached they will go into the prize draw.

The council’s executive board member responsible for sport, Cllr Peter Hughes Griffiths said:

“This is a very exciting challenge and a fun way to keep us active whilst we are learning from home in these unprecedented times. It is also a perfect opportunity to help schools benefit for extra sports equipment. It is important that we continue to keep active as it helps us stay fit, be healthier and more confident. The life lessons sports teach children go far beyond the physical benefits.”

If any school hasn’t signed up and wants to join in then visit the Actif website

For more on ideas on being active at home during lock down and helping your school achieve their target visit our You tube channel on our website.

You cannot copy content of this page
%d bloggers like this: