March 1, 2021

Sir Gar Ar-Lein : Carmarthenshire Online

Newyddion gyda Sir Gar – News for Carmarthenshire

Llandovery Community Hospital re-opens as Covid-19 free facility

HYWEL Dda University Health Board is delighted to announce the immediate re-opening of Llandovery Community Hospital, in Llandovery, Carmarthenshire, with patients being transferred to the hospital this week.

Hywel Dda UHB was forced to close the hospital just over a month ago due to COVID-19 related constraints on the workforce.

Since the closure, Hywel Dda UHB has worked hard to undertake significant remedial works at the hospital to improve the environment, including repairs and refurbishments to walls and flooring. The site also underwent a deep clean, which has allowed the hospital to be re-opened as a COVID-19 free facility (green site).

Jill Paterson, Director of Primary Care, Community and Long Term Care at Hywel Dda UHB, said: “The closure of Llandovery Community Hospital was always intended to be a temporary measure, so I am delighted to be able to announce its re-opening. It is an important and highly valued facility for the people in and around that area.

“While we have successfully completed a range of remedial works, there are some further essential works required, which is why the hospital has initially re-opened with eight beds, with a further three beds due to open in early February.

“The hospital previously had the capacity to accommodate 16 patients, but due to social distancing guidance, it will eventually operate at a reduced maximum capacity of 14 beds, but this will depend on further work being undertaken later this year.

“I would like to thank the community in and around Llandovery for its understanding and continued support. These remain very challenging times, but I want to assure the public that we are working hard to deliver safe and optimal care for all our patients.”

MAE’N bleser gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda gyhoeddi ailagor Ysbyty Cymunedol Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin ar unwaith, gyda chleifion yn cael eu trosglwyddo i’r ysbyty yr wythnos hon.

Gorfodwyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i gau’r ysbyty ychydig dros fis yn ôl oherwydd cyfyngiadau cysylltiedig â COVID-19 ar y gweithlu.

Ers cau, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi gweithio’n galed i wneud gwaith adfer sylweddol yn yr ysbyty i wella’r amgylchedd, gan gynnwys atgyweiriadau ac adnewyddiadau i waliau a lloriau. Cafodd y safle ei lanhau’n fanwl hefyd, sydd wedi caniatáu i’r ysbyty gael ei ailagor fel cyfleuster heb COVID-19 (Safle gwyrdd).

Dywedodd Jill Paterson, Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol, Cymuned a Gofal Hirdymor Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Y bwriad o’r cychwyn oedd cau Ysbyty Cymunedol Llanymddyfri dros dro, felly rwy’n falch iawn o allu cyhoeddi ei ailagor. Mae’n gyfleuster pwysig sy’n cael ei werthfawrogi’n fawr gan bobl yn yr ardal honno ar dalgylch.

“Er ein bod wedi cwblhau llawer o waith adfer yn llwyddiannus, mae angen gwneud rhai gwaith hanfodol pellach, a dyna pam mae’r ysbyty wedi ailagor i ddechrau gydag wyth gwely, gyda thri gwely arall i fod i agor ddechrau mis Chwefror.

“Yn flaenorol, roedd gan yr ysbyty le i 16 o gleifion, ond oherwydd canllawiau pellhau cymdeithasol, bydd yr ysbyty cymunedol yn gweithredu yn y pen draw ar gapasiti o 14 gwely, ond bydd hyn yn dibynnu ar wneud gwaith pellach yn ddiweddarach eleni.

“Hoffwn ddiolch i’r gymuned yn Llanymddyfri a’r dalgylch am eu dealltwriaeth a chefnogaeth barhaus. Mae’r rhain yn parhau i fod yn amseroedd heriol iawn, ond rwyf am sicrhau’r cyhoedd ein bod yn gweithio’n galed i ddarparu gofal diogel a gorau posibl i’n holl gleifion.”

You cannot copy content of this page
%d bloggers like this: