February 28, 2021

Sir Gar Ar-Lein : Carmarthenshire Online

Newyddion gyda Sir Gar – News for Carmarthenshire

Mae angen eich help arnom i reoli Covid-19 / We need your help to control Covid-19

RYDYM yn gwneud popeth o fewn ein gallu, ond mae angen i chi ein helpu – dyna’r neges gan arweinwyr awdurdodau yn Sir Gaerfyrddin wrth i achosion Covid-19 fod yn fwy nag erioed.

Yr wythnos hon, mae cyfradd yr haint yn Sir Gaerfyrddin wedi codi’n uwch na chyfartaledd cenedlaethol Cymru – erbyn hyn mae mwy o bobl yn y sir gyda Covid-19 nag erioed o’r blaen.

Cyfradd yr haint yn Sir Gaerfyrddin ar hyn o bryd (o 1pm ar 26/11/20) yw 207.7 fesul 100,000 o bobl erbyn hyn – 163.2 oedd y gyfradd hon yr wythnos diwethaf.

Cyfartaledd Cymru ar hyn o bryd yw 189.9 fesul 100,000 o’r boblogaeth.

Mae’r cynnydd yn bryder difrifol ac mae gwasanaethau ymateb rheng flaen o dan lawer o bwysau.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin bellach yn pledio â phobl i gefnogi eu hymdrechion a lleihau nifer yr achosion.

Daw’r neges hon wrth i Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru, gyhoeddi camau wedi’u targedu i gryfhau’r cyfyngiadau Covid-19 presennol, gan gynnwys cau lleoliadau adloniant dan do megis sinemâu a chanolfannau bowlio, ac ystyried cyfyngiadau cryfach ar y diwydiant lletygarwch y gellid eu cyhoeddi yr wythnos nesaf.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Emlyn Dole: “Fel cyngor, rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gadw pobl yn ddiogel, ond mae’r cynnydd parhaus mewn nifer yr achosion yn bryder gwirioneddol,” meddai.

“Rydym yn gofalu am bobl yn yr amgylchiadau anoddaf; rydym yn ymweld â channoedd o fusnesau ac yn siarad â nhw bob dydd i sicrhau bod adeiladau’n ddiogel i gwsmeriaid; mae staff ein hysgolion yn ceisio cadw disgyblion a staff yn ddiogel wrth addysgu a meithrin ein plant; ac mae ein tîm olrhain cysylltiadau yn delio â mwy o achosion nag erioed.

“Mae ein staff rheng flaen yn gwneud hyn ar ôl treulio misoedd eisoes yn ymateb i’r pandemig ac yn parhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol i drigolion a busnesau – mae llawer ohonynt wedi cael eu hadleoli o’u swyddi eu hunain i’r rheng flaen, ac mae llawer ohonynt yn gweithio gartref ac yn ceisio ymdopi â heriau cydbwyso eu cyfrifoldebau teuluol eu hunain.

“Rydym yn gwneud ein rhan ni, a mwy – ac mae angen eich help arnom. Ni allwn wneud hyn ar ein pen ein hunain, mae gwir angen i bobl ddeall a chadw at y rheolau i leihau lledaeniad yr haint a lleddfu’r pwysau di-ildio hwn.”

Gofynnir i bobl leihau eu risg, a’r risg y maent yn ei pheri i eraill, drwy gyfyngu ar eu cysylltiad â phobl eraill, a’u teithio.

Mae’r trefniadau presennol o ran swigod teuluol yn galluogi dau deulu i gyfarfod yn eu cartrefi a’u gerddi, ond y tu allan i’r swigen honno, dylai pobl gymryd gofal ychwanegol o ran gyda phwy y maent yn cyfarfod a ble y maent yn mynd.

Gall pobl gwrdd ag eraill i ffwrdd o gartrefi a gerddi preifat, ond er mwyn lleihau’r risgiau, awgrymir bod cwrdd ag un neu ddau o bobl yn rheolaidd (yr un bobl) yn well na chwrdd â llawer o wahanol bobl yn achlysurol.

Hyd yn oed wedyn, mae’n rhaid cadw pellter cymdeithasol, dan do ac yn yr awyr agored.

Atgoffir pobl bod y rheolau’n caniatáu i uchafswm o bedwar person gymdeithasu mewn lleoliadau a reoleiddir – mae archebu sawl bwrdd o bedwar ar gyfer grwpiau mwy, neu gymysgu’r grŵp o bedwar, yn mynd yn groes i ysbryd y rheolau ac yn peryglu mwy o bobl.

I gael rhagor o wybodaeth, canllawiau a diweddariadau Covid-19, ewch i www.sirgar.llyw.cymru

We need your help to control Covid-19

WE are doing all we can, but we need you to help us – that’s the message from authority leaders in Carmarthenshire as Covid-19 cases hit an all-time high.

This week Carmarthenshire’s rate of infection has risen above the Wales national average – there are now more people in the county with Covid-19 than ever before.

The current rate of infection in Carmarthenshire (as of 1pm on 26/11/20) is now 207.7 per 100,000 people, up from 163.2 the previous week.

The Welsh average currently stands at 189.9 per 100,000 of the population.

The rising trend is a serious concern and frontline response services are being stretched.

Carmarthenshire County Council is now pleading with people to support their efforts and bring the numbers down.

Their message comes as Welsh First Minister Mark Drakeford announced further targeted action to strengthen current Covid-19 restrictions, including the closure of indoor entertainment venues such as cinemas and bowling alleys, and the consideration of stronger restrictions on the hospitality industry which could be announced next week.

Leader of the council, Cllr Emlyn Dole, said: “As a council we are doing everything in our power to keep people safe, but the continued rise in cases is a real concern,” he said.

“We are caring for people in the most difficult circumstances; we are visiting and speaking to hundreds of businesses every day to ensure that buildings are safe for customers; our school staff are trying to keep pupils and staff safe whilst teaching and nurturing our children; and our contact tracing team is dealing with more cases than ever.

“Our frontline staff are doing this having spent months already responding to the pandemic and continuing to provide vital services to residents and businesses – many having been redeployed from their own jobs onto the frontline, and many whilst working from home with the challenges of juggling their own family responsibilities.

“We are doing our bit, and more – and we need your help. We can’t do this alone, we really need people to understand and stick to the rules to bring the spread of infection down and ease this unrelentless pressure.”

People are being asked to reduce their risk, and the risk they pose to others, by limiting their contact with other people, and their travel.

Current household bubbles arrangements allow two families to meet in their homes and gardens, but outside of that bubble people should take extra care about who they meet up with and where they go.

People can meet others away from private homes and gardens, but to reduce the risks it is advisable to see the same one or two people regularly than to see lots of different people occasionally.

Even then, social distancing must be maintained, both indoors and outdoors.

People are reminded that the rules allow a maximum group of four for socialising in regulated venues – booking multiple tables of four for larger groups, or mixing the group of four, goes against the spirit of the rules and puts more people at risk.

For further information, guidance and Covid-19 updates, visit www.carmarthenshire.gov.wales

You cannot copy content of this page
%d bloggers like this: