March 1, 2021

Sir Gar Ar-Lein : Carmarthenshire Online

Newyddion gyda Sir Gar – News for Carmarthenshire

Nifer uchaf erioed yn hyfforddi i fod yn Feddygon Teulu yng Nghymru / Record number of GPs training in Wales this year

NIFER uchaf erioed yn hyfforddi i fod yn Feddygon Teulu yng Nghymru

Mae ffigurau recriwtio meddygon teulu yng Nghymru wedi cyrraedd y nifer uchaf erioed am y drydedd flwyddyn yn olynol. Cafodd 200 o ddarpar feddygon teulu eu recriwtio eleni, sydd 7% yn uwch na ffigur y llynedd, sef 186.

Bydd 30 o’r hyfforddeion newydd wedi’u lleoli yn y Canolbarth a’r Gorllewin a byddant yn ymuno â chynlluniau hyfforddi arbenigol yn Aberystwyth, Caerfyrddin a Sir Benfro.

Mae recriwtio 200 o ddarpar feddygon teulu newydd yn gynnydd aruthrol ar y targed gwreiddiol o 136 ond hefyd yn gynnydd ar y dyraniad uwch a gytunwyd y llynedd, sef 160 o lefydd hyfforddiant.

Mae’r darpar feddygon teulu wedi’u recriwtio gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru, sydd wedi sefydlu sawl cynllun yn ystod y blynyddoedd diwethaf i hyrwyddo Cymru fel lle gwych i hyfforddi a gweithio, gyda chymorth yr ymgyrch Hyfforddi Gweithio Byw, a lansiwyd yn 2016. Mae’r ymgyrch yn cynnwys dau gynllun cymhelliant ariannol: cynllun wedi’i dargedu sy’n cynnig cymhelliant o £20,000 i hyfforddeion sy’n derbyn swyddi mewn ardaloedd penodedig lle bu’n anodd, yn y gorffennol, i lenwi swyddi, a chynllun cyffredinol sy’n cynnig taliad untro i bawb sy’n hyfforddi i dalu cost sefyll eu harholiadau terfynol. Mae’r gwaith y mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru wedi’i wneud yn cynnwys gwella presenoldeb mewn digwyddiadau gyrfaoedd ar gyfer Hyfforddeion Sylfaen a myfyrwyr meddygol a Chwrs Hyfforddi Meddygon Teulu wedi’i gynllunio o’r newydd.

Bu cynnydd amlwg yn y cyfraddau llenwi ar draws Cymru gyfan ac yn benodol yn y cynlluniau hyfforddi yn y Gogledd ac yn y Gorllewin. Bydd hyn yn cael effaith uniongyrchol ar gynyddu nifer y meddygon teulu sy’n gofalu am gleifion yn ystod y blynyddoedd i ddod.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething: “Mae recriwtio 200 o hyfforddeion meddyg teulu newydd yn newyddion gwych mewn unrhyw flwyddyn, ond eleni yn fwy nag erioed gwelwyd y gofal hanfodol y mae gweithlu’r GIG a Gofal Cymdeithasol yn ei ddarparu a faint yr ydym yn dibynnu arnynt. Rwy’n falch bod y Canolbarth a’r Gorllewin wedi manteisio o’r nifer fawr o hyfforddeion a recriwtiwyd ar draws Cymru eleni. Mae’r ymgyrch farchnata genedlaethol a rhyngwladol, Hyfforddi Gweithio Byw wedi gweithio gyda phartneriaid flwyddyn ar ôl blwyddyn i sicrhau bod mwy a mwy yn manteisio ar lefydd hyfforddi meddygon teulu, ac mae’r ffigurau hyn yn atgyfnerthu’r neges bod Cymru’n lle gwych i hyfforddi, gweithio a byw. Rwyf wrth fy modd ein bod ni eto wedi torri recordiau yn ein niferoedd recriwtio a’n bod ni’n gwneud cyfraniad sylweddol i ddarparu gwasanaeth gofal sylfaenol cynaliadwy”

Dywedodd yr Athro Pushpinder Mangat, Cyfarwyddwr Meddygol Addysg a Gwella Iechyd Cymru “Yn amlwg rydym wrth ein bodd ein bod wedi recriwtio mwy na’n targed a bod mwy fyth o hyfforddeion yn dewis Cymru fel y lle i hyfforddi, gweithio a byw.

“Bydd ychwanegu’r unigolion hyn at weithlu GIG Cymru yn ein galluogi ni i gynyddu’r capasiti i ddarparu system iechyd a gofal cymdeithasol gynaliadwy yn y dyfodol, fel y nodwyd yn y cynllun Cymru Iachach”.

GP recruitment figures in Wales have reached records numbers for the third year running, with 200 new GP trainees recruited this year, a 7% increase from last year’s figure of 186.

Mid and west Wales will benefit from 30 new trainees who will join speciality training schemes in Aberystwyth, Carmarthen and Pembrokeshire.

Achieving 200 new recruits is a substantial increase from the original target of 136 but also the increased allocation agreed last year of 160 training places.

The trainees have been recruited by Health Education and Improvement Wales (HEIW), who over the last few years has established a number of initiatives to promote Wales as a great please to train and work, supported by the Train Work Live campaign, which launched in 2016. The campaign includes two financial incentive schemes: a targeted scheme offering a £20,000 incentive to GP trainees taking up posts in specified areas with a trend of low fill rates, and a universal scheme offering a one off payment for all GP trainees to cover the cost of one sitting of their final examinations. The work HEIW has undertaken includes increased attendance at careers events for Foundation Trainees and Medical students and a re-designed GP Trainer Course.

There has been a noticeable increase in the fill rates across Wales as a whole and specifically in the training schemes in north and west Wales and this will have a direct impact on increasing the number of GPs caring for patients over the coming years.

Minister for Health and Social Services, Vaughan Gething said: “Recruiting 200 new GP trainees is fantastic news in any year, but this year more than any other has highlighted the vital care the NHS and Social Care workforce provides to us and how much we rely on them. I’m pleased that mid and west Wales has benefited from this record amount of new trainees across Wales this year. The national and international Train Work Live marketing campaign year on year has worked with partners to deliver increased take up of GP training places and these figures reinforces the messages that Wales is a fantastic place to train, work and live. I’m delighted that we have once again broken recruitment records and that we are making a significant contribution to the delivery of a sustainable primary care service”

Professor Pushpinder Mangat, Medical Director at HEIW said “We are naturally very pleased to have exceeded our targets with even more trainees choosing Wales as their place to train, work and live.

“These extra additions to the NHS Wales workforce allow us to increase the capacity to deliver a sustainable health and social care system in the future, as set out in A Healthier Wales”.

You cannot copy content of this page
%d bloggers like this: