March 1, 2021

Sir Gar Ar-Lein : Carmarthenshire Online

Newyddion gyda Sir Gar – News for Carmarthenshire

Peidiwch â rhoi teuluoedd a ffrindiau mewn perygl o Covid-19 / Please don’t put families and friends at risk of Covid-19

RYDYM yn rhoi’r bobl rydym yn eu caru fwyaf yn y perygl mwyaf drwy dorri’r rheolau a lledaenu’r feirws – dyna’r neges glir wrth i achosion Covid-19 gynyddu yn Sir Gaerfyrddin.

Bellach mae gan y sir y nifer uchaf o achosion positif ers i’r pandemig ddechrau ac mae’r gyfradd ddyddiol o ran yr haint bellach yn bryder difrifol.

Mae mwy o bobl â symptomau Covid-19 yn ysbytai Sir Gaerfyrddin nag erioed o’r blaen, ac mae data olrhain cysylltiadau yn dangos bod y rhan fwyaf o bobl yn dal y feirws yn sgil cael cysylltiad agos â theulu a ffrindiau yng nghartrefi ei gilydd.

Mae’n cael effaith fawr ar gartrefi gofal preswyl y sir hefyd sydd â’u nifer uchaf o achosion erbyn hyn a lle mae staff yn cael eu hymestyn i’r eithaf.

Mae’r cynnydd yn nifer yr achosion yn dilyn cyfnod addawol – ond byr – pan oedd nifer yr achosion wedi arafu ar ôl y cyfnod atal.

Mae’r data diweddaraf (am 1pm ar 18 Tachwedd 2020) yn dangos bod 160.5 o achosion fesul 100,000 o’r boblogaeth erbyn hyn – sydd wedi codi o 147.3 fesul 100,000 yn y saith diwrnod blaenorol.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Gâr, fod y ffaith ei bod yn ymddangos nad yw pobl yn gwrando ar y rheolau yn peri pryder, ac y dylai pobl feddwl o ddifrif am sut maent yn rhoi’r bobl y maent yn eu caru fwyaf mewn perygl.

“Mae’n destun pryder bod cynnydd yn nifer yr achosion yn Sir Gaerfyrddin, ac mae hyd yn oed yn fwy o destun pryder bod yr achosion hyn yn gysylltiedig â chysylltiad agos â ffrindiau a theulu, yn ôl pob golwg,” meddai’r Cynghorydd Dole. “Rydyn ni i gyd wedi wynebu’r pandemig hwn gyda’n gilydd – rydyn ni i gyd yn gwybod ei bod yn galed iawn a’n bod yn gweld eisiau ein ffrindiau a’n teulu, a faint o demtasiwn yw hi i anwybyddu’r rheolau – rydyn ni’n sylweddoli’n llwyr mor anodd yw hyn. Ond mae’r rheolau hyn ar waith am reswm, ac yn anffodus rydyn ni’n gweld canlyniadau torri’r rheolau hyn.”

Mae’r rheolau presennol yng Nghymru yn caniatáu i aelwydydd ffurfio ‘swigen’ gydag un aelwyd arall – ni chewch gyfnewid, newid neu ymestyn y trefniant swigod ymhellach nag un aelwyd.

Caniateir i bobl gwrdd ag eraill o’r tu allan i’r swigen honno mewn lleoliad a reoleiddir, megis tafarn neu fwyty lle mae protocolau diogelwch llym ar waith, ond y nifer uchaf o bobl a gaiff gwrdd yw pedwar a hyd yn oed wedyn, dylid cadw pellter cymdeithasol lle bynnag y bo modd.

Ychwanegodd y Cynghorydd Dole: “Pan fydd pobl yn mynd i mewn i gartrefi pobl eraill mae’n llai tebygol y byddan nhw’n cadw pellter cymdeithasol, ac mae’n fwy anodd i’n timau olrhain cysylltiadau olrhain pobl a allai fod wedi dod i gysylltiad â’r feirws.

“Gadewch i ni i gyd feddwl amdano – nid beth allwn ni ei wneud, ond beth ddylem ni ei wneud, i ddiogelu’r bobl rydym yn eu caru fwyaf. Diolch i bawb sy’n gwneud eu rhan ac sy’n cadw at y rheolau – dyma’r unig ffordd y gallwn ni wella’r sefyllfa rydym ni ynddi.”

Dywedodd Ros Jervis, Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae’r feirws yn mynd ar led yn ein cymunedau a bydd hyn wrth gwrs yn cael effaith ddilynol ar ein hysbytai, o ran trin cleifion sydd â COVID a chleifion sydd heb COVID yn ddiogel a mynd i’r afael â heriau’r gweithlu oherwydd bod y feirws yn effeithio’n bersonol ar staff. Y ffordd orau i’n cymunedau helpu ein cleifion a gallu ehangach y GIG i ddarparu’r gofal rhagorol y mae’n ei ddarparu, yw drwy ddilyn y canllawiau a meddwl am yr hyn y dylech fod yn ei wneud, nid yr hyn y gallwch ei wneud.”

Gallwch weld manylion llawn y rheoliadau sydd ar waith ar hyn o bryd ar wefan Llywodraeth Cymru, www.llyw.cymru, ac anogir pobl i sicrhau eu bod yn deall y rheolau.

Gellir cael rhagor o wybodaeth, cyngor a diweddariadau Covid-19 yma: www.sirgar.llyw.cymru

WE’RE putting the people we love the most at the greatest risk by flouting the rules and spreading the virus – that’s the stark message as Covid-19 cases rise in Carmarthenshire.

The county is now experiencing the highest number of positive cases since the pandemic began with the daily rate of infections now a serious concern.

There are more people in Carmarthenshire’s hospitals with Covid-19 symptoms than ever before, and contact tracing data shows that most people are catching the virus from close contact with family and friends in eachother’s homes.

The impact is also being heavily felt in the county’s residential care homes which are now experiencing their highest level of outbreaks and where staff are being stretched to their limit.

The rise in cases follows a promising – yet shortlived – slowing of cases following the fire-break.

Latest data (as at 1pm on November 18, 2020) shows there are now 160.5 cases per 100,000 of the population – up from 147.3 per 100,000 in the previous seven days.

Carmarthenshire County Council Leader Cllr Emlyn Dole said the fact that people appear not to be listening to the rules is concerning, and that people should seriously think about how they are putting the people they love the most at risk.

“It is worrying that cases are showing an increase in Carmarthenshire, and even more so that these cases appear to be linked to close contact with friends and family,” said Cllr Dole. “We have all experienced this pandemic together – we all know what a hard slog it has been, how we are missing our friends and family, and how tempting it is to ignore the rules – we completely appreciate how difficult this is. But these rules are in place for a reason, and unfortunately we are seeing the consequences of these rules being broken.”

The current rules in Wales allow households to form a ‘bubble’ with one other – that bubble arrangement cannot be swapped, changed, or extended further than one household.

People are allowed to meet with others from outside that bubble in a regulated venue, such as a pub or restaurant where there are strict safety protocols in place, but the maximum number of people that can meet is four and even then social distancing should be maintained wherever possible.

Cllr Dole added: “When people are going in to other people’s homes it is less likely that they will social distance, and it is more difficult for our contact tracing teams to track people who may have come into contact with the virus.

“Please, let’s all think about it – not what we can do, but what we should do, to protect the people who we love the most. I thank everyone who is playing their part and who are adhering to the rules – this is the only way we can improve the situation we’re in.”

Director of Public Health at Hywel Dda University Health Board Ros Jervis said: “The virus is circulating in our communities and this of course will have a knock on impact in our hospitals, both in terms of treating COVID and non-COVID patients safely and addressing workforce challenges due to staff being personally affected by the virus. The way our communities can best help our patients and the wider NHS ability to provide the excellent care it does, is by following the guidance and thinking about what you should be doing not what you can do.”

Full details of the regulations currently in place can be found on the Welsh Government website, www.gov.wales, and people are encouraged to ensure they understand the rules.

Further information, advice and Covid-19 updates can be found at www.carmarthenshire.gov.wales

 

 

You cannot copy content of this page
%d bloggers like this: