March 1, 2021

Sir Gar Ar-Lein : Carmarthenshire Online

Newyddion gyda Sir Gar – News for Carmarthenshire

People aged 75 to 79 years old invited to receive their COVID vaccination at mass vaccination centre | Gwahodd pobl rhwng 75 a 79 oed i dderbyn eu brechiad COVID mewn canolfan frechu dorfol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (BIPHDd) yn cyhoeddi bydd llythyrau yn cyrraedd yn y dyddiau nesaf yn gwahodd 20,000 o drigolion Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro rhwng 75 a 79 oed i dderbyn eu brechlyn COVID cyntaf mewn canolfan frechu dorfol.

Bydd y llythyr yn darparu amser apwyntiad yn un o’r canolfannau brechu torfol canlynol:

Aberystwyth – Llyfrgell Thomas Parry, Campws Llanbadarn, Prifysgol Aberystwyth
Aberteifi – Canolfan Hamdden Teifi
Caerfyrddin – Canolfan Gynadledda Halliwell, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Hwlffordd – Archifdy Sir Benfro, Prendergast
Llanelli – Theatr Ffwrnes
Dinbych-y-Pysgod – Canolfan Hamdden Dibych-y-Pysgod.
Bydd y canolfannau brechu torfol hyn yn darparu amgylchedd diogel, lle i gynnal pellter cymdeithasol wrth ganiatáu i fwy o bobl gael eu brechu mor effeithlon a chyn gynted â phosibl.

Mae’n hanfodol eich bod yn gwneud pob ymdrech i fynychu eich apwyntiad.

Bydd angen i chi ohirio’ch apwyntiad os ydych chi wedi cael prawf coronafeirws positif cyn pen 28 diwrnod ar ôl yr apwyntiad hwn neu os ydych chi’n sâl â thwymyn, yn cael peswch parhaus newydd neu’n colli, neu’n profi newid yn eich synnwyr blas arferol neu arogli.

Rhowch wybod i ni os na allwch ddod neu os oes angen i chi ohirio’ch apwyntiad cyn gynted â phosibl trwy ffonio’r rhif a ddarperir yn eich llythyr apwyntiad. Bydd hyn yn golygu y gallwn roi eich apwyntiad i rywun arall ac arbed adnoddau’r GIG.

Dywedodd Steve Moore, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Hyd yma rydym wedi bod yn defnyddio ein canolfannau brechu torfol i frechu ein staff rheng flaen iechyd, gofal cymdeithasol a chartrefi gofal. Gyda dros 85% o weithwyr iechyd rheng flaen wedi cael eu dos cyntaf, ac yn gweld cynnydd cyflym gyda staff cartrefi gofal a staff gofal cymdeithasol, rydym nawr yn symud ymlaen i gam nesaf ein cynllun cyflenwi.

“Bydd agor ein canolfannau brechu torfol i’r cyhoedd yn caniatáu inni gynnig brechlyn i fwy o bobl cyn gynted ag y bydd cyflenwadau ar gael inni. Os ydych wedi derbyn gwahoddiad mae hynny oherwydd eich bod mewn grŵp blaenoriaeth ac mewn mwy o berygl o gymhlethdodau os byddwch yn dal COVID-19.

“Mae brechlynnau’n ddiogel, yn effeithiol ac yn achub bywydau ac mae’r brechlyn COVID yn cynnig gobaith i’n cymuned. Trwy dderbyn eich brechlyn, byddwch yn parhau i chwarae eich rhan fach ond anhygoel o bwysig wrth amddiffyn eich hun, y rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau a’n GIG lleol. Diolch.”

Pan fyddwch chi’n mynychu’ch apwyntiad cofiwch:

Eich llythyr apwyntiad
ID fel eich pasbort, eich trwydded yrru neu anfoneb yn eich enw chi
Gorchudd wyneb (os nad oes gennych un, fe ddarperir un)
Bydd pobl 80 oed a hŷn yn parhau i gael eu gwahodd gan eu meddygfa i dderbyn y frechlyn, ac mae pob un ohonynt bellach wedi derbyn cyflenwad o frechlynnau. Mae’r bwrdd iechyd hefyd wedi comisiynu practisau meddygon teulu i frechu cleifion a thrigolion sy’n gaeth i’w cartrefi ac yn ein cartrefi gofal.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gweithio i gynnig brechlyn i bawb yng ngrwpiau blaenoriaeth 1 i 4 erbyn canol mis Chwefror. Gwahoddir pobl dros 70 oed a phawb sy’n hynod fregus yn glinigol fel rhan o grŵp blaenoriaeth 4 nesaf i dderbyn brechlyn. Bydd y bwrdd iechyd yn darparu gwybodaeth bellach cyn gynted â phosibl.

Peidiwch â mynychu unrhyw leoliad brechu heb apwyntiad a pheidiwch â chysylltu â’ch meddyg teulu, fferyllfa neu’r Bwrdd Iechyd i ofyn pryd y cewch eich gwahodd. Gwahoddir pobl i dderbyn y brechlyn yn nhrefn eu blaenoriaeth a diolchwn i chi am eich amynedd.

I ddysgu mwy am y brechlyn COVID-19 ewch i https://icc.gig.cymru/pynciau/imiwneiddio-a-brechlynnau/gwybodaeth-brechlyn-covid-19/

Gwybodaeth bellach a sut i gadw’ch hun ac eraill yn ddiogel ar ôl i chi gael brechiad COVID-19

Ar hyn o bryd mae dau frechlyn gwahanol ar gael yng Nghymru sydd wedi’u hawdurdodi gan yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA) yn seiliedig ar asesiad llawn o’u diogelwch a’u heffeithiolrwydd. Byddwch yn cael un o’r brechlynnau hyn yn dibynnu ar ba un sydd ar gael.

Mae angen dau ddos ar wahân ar gyfer y ddau frechlyn i ddarparu’r amddiffyniad tymor hwy gorau. Byddwch yn derbyn llythyr arall pan ddaw’n amser archebu eich apwyntiad ail ddos.

Nid yw’n hysbys eto a fydd y brechlyn yn eich atal rhag dal a throsglwyddo’r feirws. Bydd hefyd yn cymryd ychydig wythnosau i’ch corff adeiladu amddiffyniad rhag y brechlyn felly dylech barhau i gymryd y rhagofalon a argymhellir fel pellhau cymdeithasol, hylendid dwylo a gorchudd wyneb er mwyn osgoi haint.

Er y gall rhai pobl ddal i gael COVID-19 ar ôl cael brechlyn, dylai hyn fod yn llai difrifol. Bydd dau ddos yn lleihau eich risg o fynd yn ddifrifol wael.

Symptomau pwysicaf COVID-19 yw dyfodiad diweddar unrhyw un o’r canlynol:

Peswch parhaus Newydd
tymheredd uchel
colli, neu newid yn eich synnwyr arferol o flas neu arogl
Mae gan rai pobl hefyd ddolur gwddf, cur pen, tagfeydd trwynol, dolur rhydd, cyfog a chwydu.

Os oes gennych unrhyw un o’r symptomau uchod, arhoswch gartref a threfnwch i gael prawf trwy ffonio 119 neu trwy glicio yma https://gov.wales/coronavirus

Gallwch ddarllen mwy am frechlyn COVID-19 yma: https://icc.gig.cymru/pynciau/imiwneiddio-a-brechlynnau/gwybodaeth-brechlyn-covid-19/

Letters will arrive in the coming days inviting 20,000 Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire residents aged 75 to 79 years to receive their first COVID vaccine at a mass vaccination centre, Hywel Dda University Health Board (UHB) has announced.

The letter will provide an appointment time at one of the following mass vaccination centres:

Aberystwyth – Thomas Parry Library, Llanbadarn Campus, Aberystwyth University
Cardigan – Teifi Leisure Centre
Carmarthen – Halliwell Conference Centre, University of Wales Trinity Saint David
Haverfordwest – Pembrokeshire Archives, Prendergast
Llanelli – Ffwrnes Theatre
Tenby – Tenby Leisure Centre
These mass vaccination centres will provide a safe environment, space to maintain social distancing while allowing more people to be vaccinated as efficiently and as quickly as possible.

It is vital that you make every effort to attend your appointment.

You will need to delay your vaccination if you have had a positive coronavirus test within 28 days of this appointment or if you are unwell with a fever, have a new continuous cough or a loss of, or change in, your normal sense of taste or smell.

Please let us know if you cannot attend or need to delay your appointment as soon as possible by calling the number provided in your appointment letter. This will mean we can give your appointment to someone else and save NHS resources.

Steve Moore, Chief Executive of Hywel Dda UHB, said: “Until now we have been using our mass vaccination centres to vaccinate our front-line staff in health, social care and care homes. With over 85% of front-line health workers having had their first dose, and seeing rapid progress with care home staff and social care staff, we are now moving onto the next phase of our delivery plan.

“The opening of our mass vaccination centres to the public will allow us to offer more people a vaccine as soon as supplies are available to us. If you have received an invitation it is because you are in a priority group and at greater risk of complications if you catch COVID-19.

“Vaccines are safe, effective and save lives and the COVID vaccine offers our community hope. By receiving your vaccine, you will continue to play your small but incredibly important part in protecting yourself, the most vulnerable in our communities and our local NHS. Thank you.”

When you attend your appointment please bring with you:

Your appointment letter
Some ID such as your passport, driving license or utility bill in your name
A face mask (if you don’t have one, you will be given one)
People aged 80 years and over will continue to be invited by their GP practice to receive the vaccine, all of which have now received a supply of vaccines. The health board has also commissioned GP practices to vaccinate housebound patients and residents in our care homes.

Hywel Dda UHB is working to offer a vaccine to everyone in priority groups 1 to 4 by mid-February. People over 70 years of age and everyone who is clinically extremely vulnerable as part of priority group 4 will be invited next to receive a vaccine. The health board will provide further information at the earliest opportunity.

Please do not attend any vaccination venue without an appointment and do not contact your GP, pharmacy or health board to ask when you will be invited. People are being invited to receive the vaccine in order of priority and we thank you for your patience.

To learn more about the COVID-19 vaccine please visit http://phw.nhs.wales/covid-19-vaccination

Further information and how to keep yourself and others safe after you have your COVID-19 vaccination

There are currently two different vaccines available in Wales that have been authorised by the Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) based on a full assessment of their safety and effectiveness. You will be given one of these vaccines depending on which one is available.

Both vaccines require two separate doses to provide the best longer-term protection. You will receive another letter when it is time to book your second dose appointment.

It is not yet known whether the vaccine will stop you from catching and passing on the virus. It will also take a few weeks for your body to build up protection from the vaccine so you should continue to take the recommended precautions such as social distancing, hand hygiene and face masks to avoid infection.

While some people may still get COVID-19 after having a vaccine, this should be less severe. Two doses will reduce your risk of becoming seriously ill.

The most important symptoms of COVID-19 are recent onset of any of the following:

a new continuous cough
a high temperature
a loss of, or change in, your normal sense of taste or smell
Some people also have a sore throat, headache, nasal congestion, diarrhoea, nausea and vomiting.

If you have any of the symptoms above, stay at home and arrange to have a test by calling 119 or by clicking here https://gov.wales/coronavirus

Further information about the COVID vaccination is available to read here http://phw.nhs.wales/covid-19-vaccination

You cannot copy content of this page
%d bloggers like this: