February 25, 2021

Sir Gar Ar-Lein : Carmarthenshire Online

Newyddion gyda Sir Gar – News for Carmarthenshire

Sut y gallwch gefnogi ymgyrch y Rhuban Gwyn eleni / How you can support this year’s White Ribbon campaign

DIM ond ychydig ddyddiau sydd i fynd tan Ddiwrnod y Rhuban Gwyn eleni ar 25 Tachwedd sy’n ceisio codi ymwybyddiaeth a gweithio i ddod â thrais gan ddynion yn erbyn menywod i ben.

Fel rhan o’r ymgyrch mae 16 Diwrnod Gweithredu yn dilyn y diwrnod.

Roedd dros 2,800 o ddioddefwyr yn Sir Gaerfyrddin wedi cysylltu â’r heddlu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, a chafwyd cynnydd sylweddol yn nifer yr atgyfeiriadau i wasanaethau arbenigol yn ystod y misoedd diwethaf.

Yn anffodus, oherwydd Covid-19, ni fydd nifer o ddigwyddiadau i nodi Diwrnod y Rhuban Gwyn yn gallu cael eu cynnal megis Taith Gerdded y Rhuban Gwyn yng Nghaerfyrddin. Yn ystod y pandemig mae’n bwysicach nag erioed bod pobl yn parhau i ddangos eu cefnogaeth. Gallwch wneud hyn mewn sawl ffordd, gan gynnwys gwneud yr addewid ar-lein “i beidio byth â chyflawni, esgusodi nac aros yn dawel am drais gan ddynion yn erbyn menywod.”

Er bod cam-drin domestig yn effeithio ar y ddau ryw, mae’r nifer fwyaf o ddigwyddiadau treisgar yn cynnwys dynion yn erbyn menywod.

Ond yn y pen draw, mae trais gan ddynion yn erbyn menywod yn fater i bawb, nid dim ond menywod.

Gall dynion gofrestru i fod yn Llysgennad Rhuban Gwyn a gall menywod gofrestru i fod yn Hyrwyddwr Rhuban Gwyn a helpu i hybu ymwybyddiaeth ynghylch yr ymgyrch ac ymgysylltu â dynion a bechgyn er mwyn iddynt weithredu a rhoi terfyn ar ymddygiad treisgar ymhlith eu ‘cyfoedion’.

Unwaith eto eleni, bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn dangos ei gefnogaeth drwy chwifio baneri’r Rhuban Gwyn yn adeiladau’r Cyngor yng Nghaerfyrddin (Neuadd y Sir) a neuaddau tref Llanelli a Rhydaman ar 25 Tachwedd.

Dywedodd Cefin Campbell, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Ddiogelwch Cymunedol a Llysgennad Rhuban Gwyn: “Fel Cyngor rydym wedi cefnogi ymgyrch y Rhuban Gwyn ers nifer o flynyddoedd ac rwy’n falch o ddweud ein bod yn gwneud hynny eto. Eleni, oherwydd Covid-19, mae’n bwysicach nag erioed ein bod ni nid yn unig yn cefnogi ond hefyd yn codi ymwybyddiaeth o’r cymorth sydd ar gael yn lleol ac yn genedlaethol i’r rhai sydd ei angen. Os yw cam-drin domestig yn effeithio arnoch chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod, peidiwch â dioddef yn dawel, mae cymorth ar gael. Gallwn ni i gyd chwarae ein rhan, o lofnodi’r addewid i fod yn llysgennad neu’n hyrwyddwr.”

Mae cymorth a chyngor i unrhyw un y mae cam-drin domestig yn effeithio arno ar gael drwy ffonio Byw Heb Ofn ar 0808 80 10 800. I gael cyngor lleol neu gael gwybod sut y gallwch roi i’w gwasanaethau gallwch gysylltu â Threshold (Llanelli) drwy ffonio 01554 752 422; Gwasanaeth Trais Domestig Calan (Rhydaman) drwy ffonio 01269 597 474 a Gwasanaeth Cam-drin Domestig Caerfyrddin drwy ffonio 01267 238 410.

Eleni mae Gwasanaeth Cam-drin Domestig Caerfyrddin yn gweithio gyda siopau i ofyn iddynt godi ymwybyddiaeth o’r ymgyrch drwy ddangos posteri a balwnau mewn ffenestri siopau ac wrth ddrysau ac mae Gwasanaeth Cam-drin Domestig Threshold yn cynnal cystadleuaeth i archwilio beth mae’r Rhuban Gwyn yn ei olygu i bobl, naill ai drwy gerddi, celf, lluniau neu grefftau. Mae 3 chategori oedran gwahanol – o dan 10 oed, 10-18 oed, a 18 oed a hŷn, a bydd gwobrau ar gyfer pob categori. Dylid anfon yr holl gynigion mewn e-bost enquiries@threshold-das.org.uk erbyn 10 Rhagfyr.

I gael rhagor o wybodaeth am ymgyrch y Rhuban Gwyn, ewch i www.whiteribbon.org.uk

THERE’S just a couple of days to go until this year’s White Ribbon Day on November 25 which aims to raise awareness and work towards ending male violence against women.

As part of the campaign the day is followed by 16 Days of Action.

Last year in Carmarthenshire over 2,800 victims reported to the police, with a significant increase in referrals to specialist services reported in the last couple of months.

Unfortunately, due to Covid-19, a number of events to mark White Ribbon Day will not be able to take place such as the White Ribbon Walk in Carmarthen. During the pandemic it’s more important than ever that residents continue to show their support. This can be done in a number of ways, including by making the promise online to “never commit, excuse or remain silent about male violence against women.”

While domestic abuse affects both sexes, the largest number of violent incidents involve men against women.

But ultimately male violence against women is everyone’s issue, not just women’s.

Men can sign up to become a White Ribbon Ambassador and women a Champion and help promote awareness of the campaign and engage with men and boys to step up and call out violent behaviour among their ‘peers.’

Once again this year Carmarthenshire County Council will be showing its support by flying the White Ribbon flags at its council buildings in Carmarthen (County Hall), and town halls in Llanelli and Ammanford on November 25.

Cllr Cefin Campbell, Carmarthenshire County Council’s Executive Board Member for Community Safety and a White Ribbon Ambassador, said: “As a council we have supported the White Ribbon campaign for a number of years and I’m proud to say we’re doing so again. This year due to Covid-19 it’s more important than ever that we not only support but we raise awareness of the support that’s out there locally and nationally to those who need it. If you or someone you know is affected by domestic abuse please don’t suffer in silence there is help out there. We can all play our part, from signing the pledge to becoming an ambassador or champion.”

Support and advice for anyone affected by domestic abuse is available by calling Live Fear Free on 0808 80 10 800. For local advice or how you can donate to their services you can contact Threshold (Llanelli) on 01554 752 422; Calan DVS (Ammanford) on 01269 597 474 and Carmarthen Domestic Abuse Service (CarmDAS) on 01267 238 410.

This year Carmarthen Domestic Abuse Service (CarmDAS) is working with shops to ask them to raise awareness of the campaign by displaying posters and balloons in shop windows and doorways and Threshold DAS is running a competition to explore what the White Ribbon means to people either through poem, art, photos or made from crafts. There are 3 different age categories – under 10s, 10-18 and 18 and over with prizes for each category. All entries to be emailed to enquiries@threshold-das.org.uk by December 10.

For more information on the White Ribbon campaign visit www.whiteribbon.org.uk

You cannot copy content of this page
%d bloggers like this: