February 25, 2021

Sir Gar Ar-Lein : Carmarthenshire Online

Newyddion gyda Sir Gar – News for Carmarthenshire

Rhowch eich barn am newidiadau dros dro i ganol trefi / Share your views about temporary changes in town centres

GOFYNNIR i bobl a busnesau am eu hadborth ar newidiadau a wnaed yn nhair prif dref Sir Gaerfyrddin fel rhan o fesurau diogelwch Covid-19.

Roedd y newidiadau hyn yn cynnwys cyflwyno ardaloedd i gerddwyr yn unig yn Llanelli a Chaerfyrddin i annog pobl i ddychwelyd i’n trefi’n ddiogel ar ôl i’r cyfyngiadau symud ddod i ben.

Roedd y newidiadau hefyd yn creu lle i fusnesau fasnachu yn yr awyr agored yn ogystal â chaniatáu i bobl gadw pellter oddi wrth eraill mewn strydoedd di-draffig.

Croesawodd llawer o fusnesau y newidiadau dros dro i osod mannau eistedd y tu allan i bobl gwrdd yn ddiogel.

Cafodd y newidiadau eu llywio gan y pandemig Covid-19 a’u cyflwyno ar sail dros dro a fyddai’n cael ei hadolygu.

Bellach, mae ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal i gael barn pobl fel rhan o’r adolygiad hwnnw.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, sef yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Cyflwynwyd y newidiadau dros dro hyn i helpu i adfer canol ein trefi yn sgil effaith y cyfyngiadau symud a chaniatáu i bobl siopa a chwrdd â phobl yn ddiogel. Rydym wedi derbyn adborth ers mis Awst ac wedi gwneud rhai newidiadau eisoes. Bydd yr ymgynghoriad hwn bellach yn rhoi cyfle arall i ystyried a rhannu eich barn fel y gallwn adolygu effaith y newidiadau hyn a hefyd edrych ymlaen at y dyfodol.”

Gall pobl a busnesau gymryd rhan ar-lein drwy fynd i www.sirgar.llyw.cymru/ymgyngoriadau cyn 4 Rhagfyr.

Hefyd gall pobl gyflwyno sylwadau drwy ffonio 01267 234567 neu drwy anfon e-bost at ymgynghori@sirgar.gov.uk.

Mae gwybodaeth am y mesurau dros dro, gan gynnwys mapiau ac atebion i amrywiaeth o gwestiynau cyffredin ar gael ar wefan y Cyngor www.sirgar.cymru.

 

PEOPLE and businesses are being asked for their feedback on changes which have been made in Carmarthenshire’s three main towns as part of Covid-19 safety measures.

These changes included bringing in pedestrianised areas in Llanelli and Carmarthen to encourage people to safely return to our towns following the lifting of the first lockdown.

The changes also made space for businesses to trade outdoors whilst allowing people to keep their distance from others in traffic free streets.

Many businesses embraced the temporary changes to put al fresco seating areas outside for people to meet safely.

The changes were driven by the Covid-19 pandemic and were introduced on a temporary basis which would be reviewed.

Now, a public consultation is underway to gather people’s opinions as part of that review.

Cllr Hazel Evans, Executive Board Member for Environment, said: “These temporary changes were introduced to support our town centres recover from the impact of the lockdown and allow people to shop and meet with people safely. We have taken feedback on board since August and made some changes already. Now this consultation will provide another opportunity to reflect and share your opinions so we can review the impact of these changes and also look ahead to the future.”

People and businesses can take part online by visiting www.carmarthenshire.gov.wales/consultations before December 4.

Representations can also be made over the phone on 01267 234567 or by email at consultation@carmarthenshire.gov.uk.

Information about the temporary measures, including maps and answers to a range of common questions are available on the council’s website, www.carmarthenshire.wales.

You cannot copy content of this page
%d bloggers like this: